NEWSLETTER LEGISLATIV – 21 AUGUST 2020

Cuprinde:

• Ordinul nr. 1092/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 126/2020
• Ordinul nr. 1395/830/2020
• Hotararea nr. 668/2020

Ordinul nr. 1092/2020

Ordinul nr. 1092/2020 publicat in MO in Partea I nr. 583 din 02.07.2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plata si in baza caruia se acorda indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si indemnizatiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Modelul anterior de certificat de concediu medical se poate utiliza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30.09.2020. Suplimentar, mentionam ca formularele vechi de concediu medical ramase in uz se elibereaza fara stampila unitatii sanitare emitente, iar in situatiile in care acestea se acorda pentru ingrijire copil bolnav, medicul curant va inscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acorda certificatul.

Ordonanta de urgenta nr. 126/2020

Ordonanta de urgenta nr. 126/2020 publicata in MO in Partea I nr. 695 din 03.08.2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de urgenta aduce o serie de modificari dintre care dorim sa mentionam:

 • Persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temorara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotarare a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.
 • Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

1. De catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de  incapacitate temporara de munca, cu exceptia indemnizatiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii;
2. Din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:

a) Ziua urmatoare celor suportate de angajator (conform celor anterior mentionate) si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) Prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate care realizeaza in Romania veniturile din salarii si asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte; persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj; persoanele fizice asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pe bază de contract de asigurare;
c) Prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii.

 • Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus masura izolarii, certificatele de concediu medical se elibereaza de care medicii curanti care au luat in evidenta aceste persoane. In aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilita de catre medicii curanti, in functie de evolutia bolii.
 • Cuantumul brut al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Ordinul comun nr. 1395/830/2020

Ordinul comun al Ministeruluii Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1395/830/2020 publicat in MO in Partea I nr. 708 din 06.08.2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin modifica si completeaza normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, dupa cum urmeaza:

 • Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul Ordin, in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.
 • In cazul in care dupa verificarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, in termen de maximum 30 de zile, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta.
 • Salariatii care se afla in situatii de urgenta medico-chirurgicala, carantina, boli infectocontagioase din grupa A, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii sunt exceptati de la obligativitatea de a prezenta adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii pentru a li se elibera certificatul de concediu medical.
 • Se introduce prevederea conform careia in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, potrivit legii, certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara.
 • Certificatele de concediu medical se pot solicita si elibera, dupa caz, si prin mijloace de transmitere la distanta.
 • Prin exceptie, pentru situatiile in care masura carantinei este dispusa pentru doua sau mai mult de doua luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situatii se elibereaza lunar sau dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina.
 • Asiguratii pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura. Pentru persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii, exclusiv in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical la externare din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator. Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice. Pentru situatia expusa anterior, daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de sanatate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.
 • Concediul medical pentru izolare eliberat de medicul de familie va fi eliberat dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.
 • Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
 • Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru izolare este suportat integral din bugetul FNUASS.
 • Persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura carantinei, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina indiferent de locul in care acestea se instituie.
 • Certificatele de concediu medical pentru carantina se elibereaza de catre medicii curanti, respectiv de catre medicii de familie, dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina. Similar ca in cazul izolarii daca durata periodei de carantina depaseste 90 de zile pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
 • Cuantumul brut al indemnizatiei pentru carantina se suporta integral din bugetul FNUASS.

Hotararea nr. 668/2020

Hotararea nr. 668/2020 publicata in MO in Partea I nr. 742 din 14.08.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemniei de COVID – 19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta prelungeste starea de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile incepand cu data de 16 august 2020.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.