Newsletter legislativ – 8 septembrie 2017

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 

  • Ordin nr. 2343/2017

Ordin nr. 2343/2017

 

Ordinul nr. 2343/2017, publicat in MO Partea I nr. 717 din 05.09.2017, privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Prezenta procedura se aplica in cazul salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul venitului brut realizat efectiv, si nu la nivelul salariului minim brut pe tara, garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Avand in vedere cele expuse mai sus, salariatii aflati in situatia prevazuta la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal au obligatia sa depuna la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii si asimilate salariilor in baza mai multor contracte individuale de munca, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Prin exceptie, in cazul in care la unul dintre angajatori salariatii realizeaza un venit brut lunar, corespunzator numarului de zile lucrate in luna, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, acestia nu au obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere, la angajatorul respectiv.

Aceasta declaratie se depune lunar, pe perioada in care salariatul se afla in situatia prevazuta la primul alineat, pana la data de 5 ale lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

Pentru completarea declaratiei mentionate anterior, pana la termenul enuntat, fiecare angajator trebuie sa elibereze salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat.

In situatia in care salariatii nu depun declaratia pe propria raspundere, fiecare angajator sau persoana asimilata acestuia stabileste baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul salariului minim brut pe tara corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ, daca venitul brut realizat se situeaza sub nivelul salariului lunar minim brut.

Pentru incadrarea in situatia mentionata la primul alineat, salariatul cumuleaza veniturile brute lunare realizate din salarii si asimilate salariilor, iar suma rezultata o compara cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile sociale.

Mentionam ca prin exprimarea contractul individual de munca este activ se intelege perioada in care contractul individual de munca nu este suspendat potrivit prevederilor Codului Muncii actualizat.

Prezentul ordin stabileste si modul de calcul al nivelului salariului minim brut pe tara aferent zilelor lucrate din luna, pentru situatia in care in cursul lunii contractul individual de munca este activ pentru o fractiune din luna. Totodata, ordinul stabileste si modelul de declaratiei pe propria raspundere pe care salariatii trebuie sa o completeze lunar.

Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariatii aflati in situatia prevazuta la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal depun declaratia pe propria raspundere la fiecare angajator pana cel tarziu la data de 10 septembrie 2017.

In final precizam ca angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta declaratiilor salariatilor.


Model declaratie conform Ordin nr. 2343/2017

 

 

 

DECLARAȚIE

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,

subsemnatul/subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,

declar pe propria răspundere următoarele:

În cursul lunii . . . . . . . . . . am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

 

 

Data ………….                                                                                     Semnatura …………………..

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.