Newsletter legislativ – 3 octombrie 2017

NEWSLETTER LEGISLATIV

 

 

Cuprinde:

 

·         Ordonanta de  urgenta nr.  25/2017

·         Ordonanta nr. 30/2017

·      Ordinul  nr. 1024/1582/934/2017

·      Ordinul nr. 2326/2017

·      Ordinul nr. 1626/2017

·      Ordinul nr. 2379/2017

·      Ordinul nr. 2372/2017

 

 

Ordonanta de urgenta nr.  25/2017

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 25/2017, publicata in MO Partea I nr. 706 din 31.08.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele   precizari:

 

Comentariu: Prezenta Ordonanta de urgenta aduce o serie de modificari, dintre care precizam introducerea art. 671 – privind Definirea veniturilor din Romania din activitati independente, care statueaza:  „(1) Veniturile obtinute din activitati independente desfasurate in Romania, potrivit legii,    cu exceptia drepturilor de proprietatea intelectuala, se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din Romania sau din  strainatate.

(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un nerezident  prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in   Romania.”

 

Lit. o) a art. 76 alin.4 se modifica in sensul ca nu sunt venituri impozabile, in intelesul impozitului pe venit : ”o) – sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din  activitati  dependente desfasurate la bordul navelor si aeronavelor operate  in  trafic  international.  Fac  exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident  in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de  impunere.”

 

Cu privire la veniturile din salarii si veniturile asimilate salariilor care nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale,  se modifica punctul 6 al lit.  s) de la art.  142, in sensul:„ 6. Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la  scheme  de  pensii  facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative  de  catre  Autoritatea de Supravegherea Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si primele de asigurare voluntara de sanatate si serviciile medicale furnizate sub forma de  abonament,  conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca limitele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. s) si t) pentru veniturile neimpozabile, precum si primele aferente asigurarilor de risc  profesionale” 

 

 

 

Alte modificari aduse de prezenta Ordonanta de urgenta privesc impozitul pe  reprezentanta,  veniturile din alte surse si  accizele.

 

 

Ordonanta nr. 30/2017

 

 

Ordonanta nr. 30/2017, publicata in MO Partea I nr. 708 din 31.08.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, face urmatoarele   precizari:

 

Comentariu: Prezenta ordonanta aduce o serie de completari si modificari Codului de procedura fiscala, dintre care mentionam ca incepand cu 1 ianuarie 2018, in cazul creantelor  fiscale  administrate de organul fiscal central si organul fiscal local, debitorii efectueaza plata acestora intr-   un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate. Tipurile de obligatii fiscale supuse acestor prevederi se aproba prin ordin al presedintelui ANAF, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central si prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal  local.

 

Tot incepand cu 1 ianuarie 2018, odata cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau inchirierea   unei casete de valori, institutiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare fiscala.Termenul    de transmitere catre institutiile de credit a certificatului de inregistrare fiscala sau dupa caz, a numarului de identificare fiscala este de 5 zile de la data solicitarii   atribuirii.

 

Ordonanta statueaza faptul ca in scopul administrarii impozitului pe venit si contributiilor sociale, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului Fiscal, codul de identificare fiscala   este codul numeric personal.

 

In ceea ce priveste declaratia de inregistrare fiscala, ordonanta prevede ca aceasta se depune in termen de 30 de zile de la:

 

a)    data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati  fara personalitate juridica;

b)  data stabilirii in Romania, in cazul persoanelor juridice straine care au locul exercitarii conducerii efective in Romania;

c)  data inceperii activitatii pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor care se inregistreaza, potrivit  legii  speciale, la registrul comertului;

d)  data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice, altele decat cele de la lit.  c);

e)   data obtinerii primului venit,  in cazul persoanelor fizice si juridice nerezidente care nu au un    sediu permanent sau o reprezentanta in  Romania;

 

In final mentionam ca nedepunerea in termen a  Chestionarului  pentru  stabilirea  rezidentei  persoanei fizice la sosirea in Romania, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din Romania, de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100   lei.

 

 

Ordinul  nr. 1024/1582/934/2017

 

 

Ordinul nr. 1024/1582/934/2017, publicat in MO Partea I nr. 716 din 05.09.2017, Ordin al ministrului finantelor publice, ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de 

 

plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul si continutul formularului 112 ”Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii octombrie.

Dintre modificarile aduse, mentionam ca in noul format de declaratie vor trebui inserate date informative privind ajutoarele de deces acordate, respectiv: date de identificare persoana decedata, date certificat de deces, date de identificare ale persoanei care beneficiaza de ajutor de deces precum si cuantumul ajutorului de  deces.

 

 

Ordinul nr. 2326/2017

 

 

Ordinul nr. 2326/2017, publicat in MO  Partea I  nr. 649 din 08.08.2017, privind declaratiile fiscale  care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta,     face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin stabileste declaratiile fiscale  ce  trebuie  transmise  obligatoriu  electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, avand aplicabilitate incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie   2018.

Mentionam cu titlu exemplificativ cateva declaratii prevazute de prezentul   Ordin:

  100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod   14.13.01.99/bs;

  101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod  14.13.01.03;

   205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, cod   14.13.01.13/I;

  207 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la  sursa/veniturile  scutite, pe  beneficiari  de venit nerezidenti” cod 14.13.01.13  /v.n;

  300 „Decont de taxa pe valoare adaugata” cod  14.13.01.02

  710 „Declaratie rectificativa” cod 14.13.01.00/r.  etc

 

 

Ordinul nr. 1626/2017

 

 

Ordinul nr. 1626/2017, publicat in MO Partea I nr. 745 din 15.09.2017, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1743/2010 pentru aprobarea Listei  revizuite  a  statelor  pentru ai caror cetateni este necesara indeplinirea procedurii invitatiei  la  acordarea  vizelor  de  scurta sedere pentru a intra pe teritoriul  Romaniei.

 

 

 

Ordinul nr. 2379/2017

 

 

Ordinul nr. 2379/2017, publicat in MO Partea I nr. 730 din 11.09.2017, pentru modificarea si completarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului,  aprobate  prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.  1271/2004.

 

 

 

Ordinul nr. 2372/2017

 

 

Ordinul nr. 2372/2017, publicat in MO Partea I nr. 747 din 18.09.2017, pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) „Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01 

 

Comentariu:Prevederile prezentului Ordin precum  si  modelul formularului (700)  se aplica  incepand cu 1 ianuarie 2018.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.