Newsletter legislativ – 8 august 2018

Cuprinde:
 
 • Legea nr. 176/2018
 • Legea nr. 177/2018
 • Legea nr. 178/2018
 • Legea nr. 175/2018
 • Legea nr. 165/2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 60/2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 69/2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 75/2018
 
Legea nr. 176/2018
 
Legea nr. 176/2018, publicata in MO Partea I nr. 626 din 19.07.2018, privind Internshipul, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta lege reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani. Prin exceptie de la prevederile anterioare, contractele de internship pot fi incheiate si de persoane care au implinit varsta de 15 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, dupa caz.
 
Mentionam in cele de mai jos cateva aspectede interes enuntate de prezenta Lege:
 
 • Organizatia gazda este obligata sa asigure finantarea programului de internship cu incadrarea in bugetul anual aprobat cu aceasta destinatie.
 • Organizatia gazda va promova public, in scris, si/sau on-line, programele de internship desfasurate, criteriile, calendarul si procedura interna de selectie, responsabilitatile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum si conditiile contractuale (numarul de ore si durata programului de internship, valoarea minima a indemnizatiei lunare).
 • In raport cu numarul de salariati, organizatia gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor. Prin exceptie, organizatia gazda care are incadrati cel mult 20 de salariati poate incheia simultan cel mult doua contracte de internship.
 • Programele de internship se pot organiza oricand in decursul unei perioade neintrerupte de 12 luni. Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.
 • Intre intern si organizatia gazda se poate incheia un singur contract de internship. Prin exceptie, intre intern si o organizatie gazda se pot incheia mai multe contracte de internship cu conditia ca acestea sa fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni.
 • Activitatea desfasurata in baza contractului de internship se considera vechime in munca, si, dupa caz, vechime in specialitate, in functie de tipul activitatii.
 • Internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship.Cuantumul indemnizatiei pentru internship stabilita potrivit celor de mai sus este egal cu cel putin 50 % din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.
 • Durata timpului de munca pentru un intern, pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe saptamana si se stabileste prin contractul de internship.In cazul internilor cu varsta sub 18 ani, durata timpului de munca este de maximum 30 de ore pe saptamana, dar nu mai mult de 6 ore/zi.
 • La finalizarea programului de internship, trebuie efectuata evaluarea activitatii internului si totodata trebuie eliberat un certificat de internship.
 • Organizatia gazda are obligatia completarii si transmiterii datelor si informatiilor din contractul de internship, cel tarziu in ultima zi lucratoare anterioara inceperii activitatii in cadrul programului de internship, in registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta isi desfasoara activitatea, tinut in forma electronica, denumit – Registrul electronic de evidenta.
 • Contractul de internship se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii programului de internship. Durata maxima a contractului de internship este de 6 luni, fara posibilitatea prelungirii. Modelul contractului de internship, precum si cel al certificatului de internship se vor aproba prin Ordin al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
 • Organizatiile gazda care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 lei pentru fiecare persoana astfel angajata, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere a raporturilor de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni.
 • Prezenta lege intra in vigoare intr-un termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
 
Legea nr. 177/2018
 
Legea nr. 177/2018, publicata in MO Partea I nr. 628 din 19.07.2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Lege aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarilor sociale, cu anumite modificari si completari, dintre care amintim:
 
 • Dupa articolul 130 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se introduc doua noi articole, art. 1301 si art. 1302, urmatorul cuprins: „Art. 1301 – (1) Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de catre institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de aceasta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. (2) Sumele reprezentand ajutor de deces platite de institutia prevazuta la alin.(1), care depasesc suma contributiilor datorate de aceasta in luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acesteia.
 • „Art. 1302 – Prin depunerea cererii in vederea acordarii drepturilor prevazute de prezenta lege, persoana in cauza isi exprima consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul stabilirii si platii drepturilor cuvenite”
 • In ceea ce priveste Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale mentionam ca se modifica alin. (2) al art. 7 si va avea urmatorul continut: „(2) Au calitatea de asigurat cetatenii straini sau apatrizii incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca pentru un angajator roman.”
 • Totodata se modifica alin. (1) si (7) ale art. 19 si vor avea urmatorul continut:” Art. 19 – (1) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se determina ca medie a castigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate lunar de catre asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.(…) (7) Recuperarea de catre angajator a indemnizatiilor prevazute la alin. (6) se poate realiza dupa confirmarea caracterului de munca al accidentului sau declararea bolii profesionale.”
 
Legea nr. 178/2018
 
Legea nr. 178/2018, publicata in MO Partea I nr. 627 din 19.07.2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Lege modifica si completeaza Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati reglementand regimul general al ocupatiei de expert in egalitate de sanse si de tehnician in egalitatea de sanse, asa cum sunt prevazute acestea in Clasificarea ocupatiilor din Romania.
 
Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, cu un numar de peste 50 de angajati, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati au posibilitatea sa identifice un angajat caruia sa ii repartizeze, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitataii de sanse si de tratament intre femei si barbati. In limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician in egalitate de sanse.
 
In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, se va republica in Monitorul Oficial, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
Legea nr. 175/2018
 
Legea nr. 175/2018, publicata in MO Partea I nr. 611 din 17.07.2018, pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 
Legea nr. 165/2018
 
Legea nr. 165/2018, publicata in MO Partea I nr. 599 din 13.07.2018, privind acordarea biletelor de valoare, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: In sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresa, tichete culturale si vouchere de vacanta.
 
Prezenta lege reglementeaza faptul ca toate costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hartie si/sau pe suport electronic se vor suporta integral de angajatori. Valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor fie pe suport hartie, fie pe suport electronic nu poate sa fie diminuata in niciun mod.
 
Biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerare sau de preschimbare in numerar.
 
Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise.
 
Totodata se specifica faptul ca sumele corespunzatoare biletelor de valoare acordate de angajator, in limitele nominale prevazute de lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit si ca aceste sume nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
 
Mentionam ca tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri si servicii culturale (abonamente sau bilete spectacole, concerte, proiectii cinematografice, muzee, festivaluri, targuri, expozitii, parcuri tematice, inclusive cele destinate copiilor).
 
In ceea ce priveste valoarea nominala a biletelor de valoare in functie de tipul acestora, mentionam:
 
 • Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15,18 lei;
 • Valoarea nominala a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei;
 • Valoarea nominala a unui tichet de cresa este de 10 lei sau multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei (nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de cresa nu poate depasi suma de 450 de lei pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa);
 • Valoarea nominala a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depasi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional);
 • Valoarea nominala permisa pentru un voucher de vacanta pe suport hartie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei (nivelul maxim al sumei care poate fi acordata unui angajat in decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanta este de 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata).
 
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019. La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
 
a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa;
b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
 
Ordonanta de urgenta nr. 60/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 60/2018, publicata in MO Partea I nr. 577 din 09.07.2018, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta a fost adoptata luand in considerare necesitatea reducerii urgente a deficitului de forta de munca identificat la nivel national, prin majorarea cuantumului subventiilor acordate angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj, majorare ce se preconizeaza ca va conduce la acordarea unor salarii mai mari de catre acestia, astfel incat locurile de munca vacante sa fie mai atractive pentru forta de munca din tara si din strainatate.
 
Prezenta Ordonanta de Urgenta prevede majorari ale primei de activare, ale sumelor acordate pentru incadrarea absolventilor, a somerilor de lunga durata si a tinerilor NEET, precum si cuantumul sumelor acordate pentru angajatorii care incheie contracte de stagiu si de ucenicie in conditiile legii, modificand astfel urmatoarele acte normative:
 
a) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
b) Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca;
c) Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior.
 
Ordonanta de urgenta nr. 69/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 69/2018, publicata in MO Partea I nr. 625 din 19.07.2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Dintre modificarile si completarile aduse de prezenta Ordonanta de Urgenta, mentionam modificarea articolului 46, dupa cum urmeaza: „Art. 46- Pentru fiecare adult cu handicap aflat in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist se acorda o alocatie lunara de ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, hrana si echipament, astfel:
 
a) 1/2 din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru persoana adulta cu handicap accentuat;
b) 1,5 din indicatorul social de referinta, pentru persoana adulta cu handicap grav”
 
Ordonanta de urgenta nr. 75/2018
 
Ordonanta de urgenta nr. 75/2018, publicata in MO Partea I nr. 631 din 19.07.2018, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta modifica articolul 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, in sensul: „ d) angajatorul nu a fost sanctionat potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit.e) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, sau potrivt prevederilor art. 8 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii”
 
Reamintim ca forma anterioara a textului de lege modificat mentiona ca una dintre conditiile generale pentru eliberarea avizului de angajarea era ca angajatorul sa nu fi fost sanctionat in temeiul actelor normative mentionate, in ultimii trei ani anterior depunerii cererii.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.