Newsletter legislativ – 16 iulie 2018

Cuprinde:

  • Legea nr. 140/2018
  • Ordinul nr. 1450/2018
  • Ordinul comun nr. 1635/342/2018
  • Legea nr. 129/2018
  • Legea nr. 145/2018
  • Ordinul nr. 1612/2018
  • Ordinul nr. 1613/2018
  • Decizia nr. 128/2018
  • Ordinul nr. 1494/2018
  • Hotararea nr. 354/2018

Legea nr. 140/2018

Legea nr. 140/2018, publicata in MO Partea I nr. 507 din 20.06.2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

Ordinul nr. 1450/2018

Ordinul nr. 1450/2018, publicat in MO Partea I nr. 507 din 20.06.2018, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Normele de aplicare prevederilor art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare sunt publicate sub forma de Anexa la prezentul Ordin. Acestea, definesc organul fiscal competent si aduc precizari referitoare la persoanele prevazute la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare (carora le sunt aplicabile prezentele norme). Prezentele norme se aplica persoanelor prevazute la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018, pentru angajatii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul Fiscal, in baza unui contract individual de munca si care se afla in urmatoarele situatii:

a) Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;
b) Persoanele fizice care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator;
c) Persoane fizice care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si inovare;
d) Persoane fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in decursul unui an.

De asemenea, normele se aplica inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifica raportul de munca, respectiv: detasare, suspendare sau incetare.

Prezentele Norme aduc lamuriri cu privire la inscrierea sumelor deduse de catre angajatorii/platitorii prevazuti la art. I alin. (8) din OUG nr.3/2018, in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (112). Totodata se specifica faptul ca organele fiscale competente vor verifica modul de determinare a sumei deduse, pe baza unei analize de risc specifice.

Pentru a beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 3/2018, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de persoanele prevazute la art.I alin. (1) si (3) din ordonanta, angajatorul/platitorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declaratii rectificative, pana la 31 decembrie 2018.

Ordinul comun nr. 1635/342/2018

Ordinul comun nr. 1635/342/2018 al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Institutului National de Statistica publicat in MO Partea I nr. 566 din 05.07.2018, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania-nivel de ocupatie (sase caractere), face urmatoarele precizari:

Comentariu: Clasificarea Ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) se modifica in ceea ce priveste grupa majora 9 – Ocupatii  elementare.

Legea nr. 129/2018

Legea nr. 129/2018 publicata in MO Partea I nr. 503 din 19.06.2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aduce modificari si completari la Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in ceea ce priveste organizarea, functionarea si conducerea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Totodata este prevazut modul in care Autoritatea exercita atributiile de control si de solutionare a plangerilor. Un aspect important de mentionat este ca personalul de control are dreptul sa efectueze investigatii, inclusiv inopinate, sa ceara si sa obtina de la operator si persoana imputernicita de operator, la fata locului si/sau in termenul stabilit, orice informatii si documente, indiferent de suportul de stocare, sa ridice copii de pe acestea, sa aiba acces la oricare dintre incintele operatorului si persoanei imputernicite de operator, precum si sa aiba acces si sa verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfasurarii investigatiei, in conditiile legii. In toate situatiile, investigatia nu poate incepe inainte de ora 08.00 si nu poate continua dupa ora 18.00 (decat cu acordul scris al persoanei la care se efectueaza investigatia).

In privinta sanctiunilor contraventionale principale pe care le aplica Autoritatea, se aduc precizari referitoare la modul de aplicare a amenzilor, termenele in care pot fi aplicate sanctiunile precum si modul de contestare a procesului-verbal de constatare/sanctionare si/sau a deciziei de aplicare a masurilor corective.

Legea nr. 145/2018

Legea nr. 145/2018, publicata in MO Partea I nr. 515 din 22.06.2018, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Lege aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aducand in acelasi timp si o completarea privind plata TVA aferenta mijloacelor de transport instrainate de misiunile diplomatice si oficiile consulare, personalul acestora, precum si de cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular.

Ordinul nr. 1612/2018

Ordinul nr. 1612/2018, publicat in MO Partea I nr. 544 din 29.06.2018, pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Se aproba Nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic (nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic este prevazut in anexa care face parte integranta din Ordin). Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 2018. La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Ordinul nr. 1613/2018

Ordinul nr. 1613/2018, publicat in MO Partea I nr. 545 din 29.06.2018, pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Obligatiile fiscale datorate de contribuabili, se platesc in contul unic de disponibil 55.03 „Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire”, denumit in continuare, contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se vireaza in contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

Eventualele plati efectuate pentru stingerea obligatiilor fiscale, incepand cu data de 1 iulie 2018, in conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, deschise pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de acestia, se vor redirectiona de catre unitatile de Trezorerie a Statului in contul unic prevazut anterior, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor.

Unitatile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale centrale competente pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii care au efectuat plati eronate informatiile cu privire la sumele virate eronat. Operatiunile de redirectionare enuntate anterior, se efectueaza de care unitatile Trezoreriei Statului pana la data de 30 septembrie 2018. Dupa aceasta data, eventualele plati efectuate de catre contribuabili in conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” se vor returna platitorilor.

Decizia nr. 128/2018

Decizia nr. 128/2018, publicata in MO Partea I nr. 557 din 03.07.2018, privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Ordinul nr. 1494/2018

Ordinul nr. 1494/2018, publicat in MO Partea I nr. 553 din 03.07.2018, pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care aveau obligatia declararii venitului in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, respectiv acelor persoane carora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 si 2017.

Hotararea nr. 354/2018

Hotararea nr. 354/2018, publicata in MO Partea I nr. 442 din 25.05.2018, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2005 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Hotarare mentioneaza ca persoanele care, in cursul aceleiasi luni, obtin venituri atat din desfasurarea activitatii de cercetare dezvoltare si inovare, scutite de la plata impozitului (potrivit art. 60 pct.3 din Codul Fiscal), cat si venituri supuse impunerii, pentru determinarea bazei de calcul a impozitului prevazuta la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, sunt aplicabile urmatoarele reguli:

„a) Acordarea deducerii personale pentru luna respectiva se stabileste in functie de nivelul venitului brut lunar care include atat veniturile supuse impunerii, cat si veniturile scutite de la plata impozitului;
b) Plafoanele prevazute la art. 78 alin. (2) lit.a) pct. (iii) si (iv) din Codul Fiscal sunt deductibile si nu se fractioneaza in functie de nivelul veniturilor scutite.”

Totodata, prezenta Hotarare aduce clarificari privind calculul deducerilor personale. In acest sens, mentionam ca potrivit prezentei Hotarari, sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 510 lei lunar.

Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 510 lei lunar.

Pentru copilul provenit din casatorii anterioare, dreptul la deducerea personala revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul si unuia dintre soti care formeaza noua familie.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, dreptul de a fi preluat ca persoana aflata in intretinere pentru acest copil se acorda:

a) Persoanei careia i-a fost dat in plasament copilul; sau
b) Ambilor soti care formeaza familia careia i s-a dat in plasament copilul.

In privinta contributiilor sociale obligatorii se mentioneaza printre altele ca in prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit legii, exceptate de la plata contributiilor de asigurari sociale potrivit art. 141 lit. a) din Codul Fiscal, sunt incluse si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Un alt aspect prevazut de prezenta Hotarare priveste acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit. Astfel, angajatii pot opta ca platitorii de venituri sa distribuie cota de 2% sau de 3.5%, dupa caz, din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea:

a) Entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, a unitatilor de cult;
b) Acordarea de burse private;
c) Entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Optiunea se exercita astfel:

a) La organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor;
b) La platitorul de venit, in urma solicitarii beneficiarului de venit, exercitata in scris.

Pentru optiunea de la lit. b) de mai sus distribuirea cotei de 2% sau 3.5% din impozitul datorat se efectueaza de carte platitorul de venit pana la termenul de plata al impozitului, incepand cu luna exercitarii optiunii.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.