Newsletter legislativ 28 august 2013

Cuprinde:
 
  • Legea nr. 250/2013
  • Legea nr. 235/2013
  • Ordinul nr. 1038/2013
  • Ordinul nr. 938/2013
 
Legea nr. 250/2013
 

Legea nr. 250 din 19 iulie 2013, publicata in MO Partea I nr. 457 din 24.07.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, face urmatoarele precizari:

 
Comentariu: Principalele modificari se refera la:
 
  • Art. 10 din Legea 76/2002 prezentat mai jos

“(1) – Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă, în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

(2) – Furnizorii de servicii de ocupare acreditați au obligația de a comunica lunar agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază își au sediul date privind numărul șomerilor mediați și încadrați în muncă”.


a fost completat cu urmatoarea obligatie aplicabila incepand cu data de 24.10.2013:


“(3) Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate potrivit alin. (1), în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condițiile legii.”


  • Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, conform art. 20 din lege, urmatoarele persoane:
 
a)  asociat unic, asociati ;

b)  administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

c)  persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale,    precum şi membrii întreprinderilor familiale;

d)  cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii;

e)  alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)–d).


·         Sunt prevazute modalitatile de asigurare in sistemul de asigurare pentru somaj in cazul lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul UE precum si a persoanelor supuse legislatiei de asigurari sociale din Romania  si care lucreaza la un angajator care nu are sediul ori reprezentanta in Romania.

·         Sunt acordate gratuit servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, persoanelor  inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in scopul de a facilita obtinerea unui certificat de competente profesionale

·         Se acorda prime de mobilitate (prima de incadrare si prima de instalare), inclusiv somerilor de lunga durata, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj
 

  • Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățământ superior.”


  • Angajatorii care încadrează absolvenți în condițiile anterioare sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii


Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților, anterior acestui termen, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) și e), art. 61 lit. d) și art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

 
Legea nr. 235/2013
 

Legea nr. 235 din 15 iulie 2013, publicata in MO Partea I nr. 442 din 19.07.2013, privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale catetenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membrue UE si Spatiul Econonic European rezidenti in Romania, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Potrivit prezentei legi:
 

·         Cartea de identitate si cartea electronica de identitate permit titularului utilizarea acestora ca si card national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG nr. 82/2012.

·         Cartea de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea 95/2006 modificata si completata, inscrise in mediu de stocare, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

·         Pana la 31 martie 2014 se va realiza o platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cartii electronice de identitate si punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii electronice de rezidenta.

  
Ordinul nr. 1038/2013


Ordinul nr. 1038 din 18 iulie 2013, publicat in MO Partea I nr. 481 din 01.08.2013, privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Actul normativ prezinta datele de intrare in vigoare a unor tratate internationale la care Romania este parte.

 
Ordinul nr. 938/2013


Ordinul nr. 938 din 19 iulie 2013, publicat in MO Partea I nr. 485 din 02.08.2013, pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”  face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Formularul se utilizeaza pentru stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate precum si pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plati anticipate.
 

Categoriile de venituri pentru care se emit formularele de mai sus sunt venituri din: activitati independente; drepturi de proprietate intelectuala; activitati agricole; venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati independente prevazute la art. 52 alin. (1) lit. b) – d) din Codul Fiscal (venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent;  venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;  veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit Titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica); asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);  cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc;  alte surse.