Newsletter legislativ 13 septembrie 2013

 Cuprinde:

 
 • Ordonanta nr. 16/2013
 • Ordinul nr. 1681/2013
 • Legea nr. 279/2005 republicare
 • Ordinul nr. 1022/2013
 • Hotararea nr. 530/2013
 • Hotararea nr.  613/2013
 
 

Ordonanta nr. 16 din 30 iulie 2013, publicata in MO Partea I nr. 490 din 02.08.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal – bugetare, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta ordonanta mentionam prevederile referitoare la Titlul IX2 Contributii sociale obligatorii :

 • La articolul 29619, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 29621 alin. (1) lit.f), declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (11), dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (18).”
 • La articolul 29621 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);”.
 • La articolul 29622, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare si orice alte venituri obtinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplica retinerea la sursa a impozitului.”

Ordinul nr. 1681/2013

 

Ordinul nr. 1681 din 30 iulie 2013, publicat in MO Partea I nr. 491 din 05.08.2013, privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, face urmatoarele precizari:
 

Comentariu: Potrivit prezentului ordin tarifele pentru plata prestarilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectie Muncii sunt:

 • Eliberarea de certificate/adeverinte/duplicate de adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii.
      Tarif: 50 lei/document
 
 • Eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul       Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise de angajatori.
      Tarif: 15 lei/persoana
 
 • Furnizarea datelor din Registrul general de evidenta al salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hartie din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii constituita conform Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

      Tarif:
      – date angajator: 10 lei/pagina;
      – lista tuturor salariatilor: 10 lei/pagina;
      – detalii salariat: 10 lei/salariat sau fost salariat.

Legea nr. 279/2005 – republicare
 

Legea nr. 279 din anul 2005, privind ucenicia la locul de munca a fost republicata, in temeiul art.VII din Legea nr 179/2013, in MO Partea I, nr. 498 din 07.08.2013, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Ordinul nr. 1022/2013
 

Ordinul nr. 1022 din 29 iulie 2013, publicat in MO Partea I nr. 505 din 09.08.2013, privind aprobarea modelului si continutului unor documente intocmite in activitatea de inspectie fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, face urmatoarele precizari:

 
Comentariu: Prezentul ordin aproba:

·  modelul si instructiunile de completare ale formularului  “Decizie de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale stabilite suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere”;

·  modelul si instructiunile de completare ale formularului  “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere”;

 
 
Hotararea nr. 530/2013
 

Hotararea nr. 530 din 24 iulie 2013, publicata in MO Partea I nr. 506 din 12.08.2013, pentru acordarea unor facilitati pe termen scurt, cu privire la obtinerea vizelor de scurta sedere, pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini, face urmatoarele precizari:

 

Art. 1. – (1) Cetatenilor straini care urmeaza sa desfasoare activitati pe o instalatie offshore aflata intr-o zona maritima de exploatare economica exclusiva a statului roman, pentru persoane juridice romane sau straine, ce desfasoara activitati de exploatare-dezvoltare a resurselor naturale din marea teritoriala, zona contigua, zona economica exclusiva a statului roman, le va fi acordat dreptul de intrare si de sedere in Romania, in baza vizei romane de scurta sedere cu intrari multiple in scop de afaceri, identificata prin simbolul C/A

(2) Strainii prevazuti la alin. (1) isi vor desfasura activitatea pe instalatiile offshore aflate in apele teritoriale sau intr-o zona maritima de exploatare economica exclusiva a statului roman, in baza vizei acordate in conditiile prezentei hotarari

(3) Viza prevazuta la alin. (1) se acorda pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani, cu respectarea duratei de sedere de maximum 90 de zile, in cursul oricarei perioade de 180 de zile, in baza urmatoarelor documente:

a) bilet de calatorie valabil pana la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de inmatriculare ale mijlocului de transport, in cazul conducatorilor auto;

b) asigurare medicala;

c) document justificativ privind scopul sederii, din partea unei persoane juridice romane prevazute la art. 1 alin (1), din care sa rezulte faptul ca strainul va desfasura activitatile mentionate la art. 1 alin. (1) din prezenta hotarare, si ca persoana juridica romana respectiva va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza;

d) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 de euro/zi pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 de euro ori echivalentul in valuta convertibila;

e) dovada asigurarii conditiilor de cazare.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 3. – (1) Prezenta hotarare se completeaza cu celelalte dispozitii legale cu privire la acordarea vizei, aplicabile la nivel national si european si se aplica pentru o perioada de 3 ani incepand cu data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

(2) La iesirea din vigoare a prezentei hotarari, vizele cu valabilitate ulterioara acestei date pot fi revocate.

 

Hotararea nr. 613/2013
 

Hotararea nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MO Partea I nr. 528 din 22.08.2013, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2013 privind Codul Fiscal, aprobata prin HG nr. 44/2004, face urmatoarele precizari:

 
Comentariu: Printre modificarile aduse de prezentul ordin mentionam:
 
Titlul II Impozitul pe profit
 

Sunt deductibile in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor de catre angajator.”

Titlul III Impozitul pe venit

 

Sunt deductibile limitat cheltuielile reprezentand contributiile platite in numele angajatilor, la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reprezentand contributii la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in limita echivalentului in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Deducerea acestor cheltuieli se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului, si sunt luate in calcul la determinarea venitului net anual corespunzator anului in care contributiile au fost platite. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care s-a efectuat plata.

Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:

a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

  – deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

  – cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

  – contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fonduri de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro. Deducerea contributiilor retinute pentru fonduri de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatorului. Pe parcursul anului platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege. Pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

  

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.