Newsletter legislativ – 27 iulie 2017

NEWSLETTER LEGISLATIV

 

Cuprinde:

  • Legea nr. 160/2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 46/2017
  • Ordinul nr. 925/2017
  • Legea nr. 164/2017
  • Ordinul nr. 983/2017
  • Ordinul 1964/2017
  • Legea nr. 172/2017

Legea nr. 160/2017

Legea nr. 160 din 30.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 504 din 30.06.2017, pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege completeaza Legea 263/2010 prin introducerea unui nou alineat, alineatul (7), la art.102 cu urmatorul text:

„ (7) Majorarile anuale ale valorii punctului de pensie prevazute la alin. (2), (5) si (6) reprezinta praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin legea anuala  a bugetului asigurarilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor Legii responsabilitatii fiscal- bugetare nr. 69/2010, republicata, si in concordanta cu strategia fiscal-bugetara corespunzatoare”.

 

De asemenea, se aduc clarificari cu privire la stabilirea indicelui de corectie. Pentru anul 2017 acesta este de 1.14.

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 46/2017

 

 

Ordonanta de Urgenta nr. 46 din 30.06.2017, publicata in MO Partea I nr. 506 din 30.06.2017, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, face urmatoarele precizari:

 

„Alineatele (2), (24) si (4) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(2) Institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, precum si operatorii economici, astfel cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, acorda, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, in perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

 

(24) In limita resurselor bugetare, angajatorul stabileste, in conditiile alin. (2), cand acorda voucherele de vacanta, de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

 

(4)    Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta de catre alti angajatori decat cei prevazuti la alin. (2) reprezinta contravaloarea a maximum sase salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit in conditiile legii.”

 

Alineatul (3) al articolului 3 se abroga, astfel sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta

acordate de catre agajator NU vor mai fi deductibile la calculul impozitului pe profit.

 

Alineatul (5) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50  lei, pana la 100 lei, valoare nominala maxima pe voucher”

 

De asemenea, prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari si asupra contraventiilor aplicate, contraventii ce sunt exprimate in puncte-amenda, valoarea unui punct-amenda fiind de un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata.

 

Ordinul nr. 925/2017

Ordinul nr. 925 din 23.06.2017, publicat in MO Partea I nr. 519 din 04.07.2017, al ministrului finantelor publice privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii

 

Legea nr. 164/2017

 

 

Legea nr. 164 din 10.07.2017, publicata in MO Partea I nr. 544 din 11.07.2017, pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: In ceea ce priveste ucenicia la locul de munca, prezenta lege prevede ca aceasta se organizeaza pentru nivelurile de calificare 2,3 si 4 stabilite conform prevederilor HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, anterior prezentei modificari organizandu-se pentru nivelurile de calificare 1,2 si 3. In consecinta, art. 9 alineatul (1), lit a) – c) cu privire la durata contractului de ucenicie vor avea urmatorul cuprins:

a)       „ 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2”

b)       „ 24 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3”

c)       „ 36 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4”

 

Art. 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„ Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1125 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.” 

O alta modificare adusa de prezenta lege se refera la suma de care beneficiaza angajatorul, la cerere, in cazul incheierii unui contract de stagiu, si anume de 1350 lei/luna ce se acorda din bugetul asigurarilor de somaj pe toata perioada derularii contractului de stagiu.

 

Ordinul nr. 983/2017

Ordinul nr. 983 din 07.07.2017, publicat in MO Partea I nr. 545 din 11.07.2017, pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, face urmatoarele precizari:

 

„ 1. La articolul 5, litera k), punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

9. pentru platile mentionate la lit. j) pct. 9 se inscrie:

9.1 codul de identificare fiscala al beneficiarului sume, in situatia in care beneficiarul sumei este inregistrat fiscal in Romania;

9.2. codul de identificare fiscala al centralei institutiei de credit din Romania la care beneficiarul sumei isi are deschis cont sau codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului ( 8609468) in situatia in care beneficiarul sumei nu este inregistrat fiscal in Romania;

 

2. La articolul 5, litera p), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

– pentru celelalte categorii de plati se inscrie natura economica a platii ( de exemplu <<transfer sold>> , iar in cazul platilor catre beneficiari care nu sunt inregistrati fiscal in Romania se pot inscrie si alte informatii ( de exemplu, codul de identificare fiscala a acestora din tara in care  sunt inregistrati fiscal )”

 

Ordinul nr. 1964/2017

Ordinul al presedintelui ANAF nr. 1964 din 30.06.2017, publicat in MO Partea I nr. 564 din 17.07.2017, pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale „ face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul si continutul formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale „ incepand cu anul fiscal 2016 si cuprinde 2 anexe:

          Anexa nr. 1a „ Situatie privind stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”

          Anexa nr. 1b „Situatie privind definitivarea contributiei de asigurari sociale”

 

Se utilizeaza la stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati  agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii si/sau din alte surse, pensii provenite dintr-un alt stat.

 

Legea nr. 172/2017

Legea nr. 172 din 14.07.2017, publicata in MO Partea I nr. 576 din 19.07.2017, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta lege redefineste notiunea de tanar NEET ca fiind persoana cu varsta cuprinsa între 16 ani si pana la împlinirea varstei de 25 de ani, care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala. De   asemenealegea aduce modificari in ceea ce priveste conditiile de acordare a primei de instalare, a primei de relocare si a celei de incadrare.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.