Newsletter legislativ – 24 februarie 2017

 NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

  • Legea nr. 7/2017
  • Hotararea nr. 35/2017
  • Ordinul nr. 3697/727/2016
  • Ordonanta de urgenta nr. 6/2017
  • Legea nr. 2/2017
  • Ordinul nr. 164/2017
  • Ordinul nr. 648/2017


Legea nr. 7/2017

 

Legea nr. 7 din 16.02.2017, publicata in MO Partea I nr. 128 din 17.02.2017, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, face urmatoarele precizari:

 

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

 

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a)     Asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;

b)    Unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 1.566 lei.

 

Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,14 pana la data de 30 iunie 2017 si de 1,05 incepand cu 1 iulie 2017.

 

Hotararea nr. 35/2017

 

Hotararea nr. 35 din 27.01.2017, publicata in MO Partea I nr. 85 din 30.01.2017, privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2017, face urmatoarele precizari:

 

Pentru anul 2017 se stabileste contingentul pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, dupa cum urmeaza:

 

a)     Lucratori permanenti – 3.000;

b)    Lucratori detasati – 700;

c)     Persoane transferate in cadrul aceleasi companii – 700;

d)    Lucratori inalt calificati – 500;

e)     Lucratori sezonieri – 400;

f)     Lucratori stagiari -100;

g)    Lucratori transfrontalieri – 100.

 

 

 

Ordinul nr. 3697/727/2016

 

Ordinul nr. 3697/727/2016, publicat in MO Partea I nr. 65 din 26.01.2017, pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si a modelului si continutului formularului 603 „Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”.

Comentariu: Prezenta procedura se utilizeaza pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, respectiv care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala si maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si care obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

 

Ordonanta de urgenta nr. 6/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 6 din 18.01.2017, publicata in MO Partea I nr. 62 din 25.01.2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

 

Prezenta ordonanta de urgenta aduce mai multe modificari si completari unor acte normative dintre care mentionam:

 

a) Se introduc doua noi alineate, respectiv alineatele (4) si (5) la articolul 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu urmatorul cuprins:

“(4) Incepand cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de insertie se stabileste la 650 lei.

(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevazute la alin. (4) cuantumul stimulentului de insertie prevazut se majoreaza prin hotarare a Guvernului”

 

b) Dupa articolul 761 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, se introduc trei noi articole, articolele 762 -764. Aceste noi articole prevad ca persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 lei. Totodata articolele mentionate prevad modul in care se acorda prima de relocare, perioada pentru care se acorda, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a beneficia de prima de relocare si situatiile in care angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite.

 

Legea nr. 2/2017

 

Legea nr. 2 din 12.01.2017, publicata in MO Partea I nr. 36 din 12.01.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

 

Comentariu: Prezenta Lege aduce modificari importante atat la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cat si la Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

In ceea ce priveste Codul Fiscal mentionam ca in conformitate cu modificarile aduse de prezenta lege, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.

 

O alta modificare importanta priveste art. 160 din Codul Fiscal, care va avea urmatorul cuprins:

Art. 160 – Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii si de catre cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

(1)Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta venitul lunar din pensii. Contributia se suporta de la bugetul de stat.”

Totodata art. 168 alineatul (9) se modifica in sensul ca pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre organul fiscal competent in baza declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) sau a declaratiei privind venitul estimat prevazute la art. 120, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

 

La articolul 169, alineatele (1) si (6)  se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 169 – (1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):

a)     Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;

b)     Institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) – i) si l) – o);

c)     Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boli profesionale;

d)     Persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(6) Pentru transformarea in lei a sumelor obtinute in valuta, reprezentand venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevazute la alin. (5), se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta depunerii declaratiei privind venitul estimat”

 

In ceea ce priveste Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prezenta lege, aduce o serie de modificari si completari in ceea ce ii priveste pe pensionari. Aceste prevederi fac referire printre altele la stabilirea obligatiilor la fond in cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru UE, SEE sau al Confederatiei Elvetiene. Totodata se precizeaza ca pentru persoanele fizice care au venituri lunare din pensii, contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate se datoreaza si se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Ordinul nr. 164/2017

 

Ordinul nr. 164 din 25.01.2017, publicat in MO Partea I nr. 108 din 08.02.2017, pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale.

 

Ordinul nr. 648/2017

 

Ordinul nr. 648 din 03.02.2017, publicat in MO Partea I nr. 114 din 10.02.2017, pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.