Newsletter legislativ 23 ianuarie 2018

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 • Legea nr. 2/2018
 • Legea nr. 3/2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 116/2017
 • Hotararea nr. 924/2017
 • Ordinul nr. 4140/2017
 • Ordinul nr. 3726/2017
 • Ordinul nr. 3780/2017
 • Ordinul nr. 3769/2017
 • Hotararea nr. 940/2017
 • Legea nr. 270/2017
 • Ordinul nr. 3725/2017
 • Ordinul nr. 3781/2017
 • Ordinul nr. 3254/2017

Legea nr. 2/2018

Legea nr. 2/2018, publicata in MO Partea I nr. 4 din 03.01.2018, a bugetului de stat pe anul 2018, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile si activitatile finantate integral din venituri proprii.

Legea nr. 3/2018

Legea nr. 3/2018, publicata in MO Partea I nr. 5 din 03.01.2018, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege statueaza ca pentru anul 2018 castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.

 

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 4,162 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 2.081 lei.

 

In anul 2018, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,15.

 

In perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei.

Ordonanta de urgenta nr. 116/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 116/2017, publicata in MO Partea I nr. 1043 din 29.12.2017, privind unele masuri bugetare si pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta modifica art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in sensul ca baza de calcul al contributiei de asigurari sociale  pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.

 

 

Hotararea nr. 924/2017

 

Hotararea nr. 924/2017, publicata in MO Partea I nr. 1039 din 29.12.2017, pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art.30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prevederile prezentei hotarari se aplica numai locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit.e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din unitatile care au obtinut hotarare de mentinere a avizului de incadrare in conditii speciale in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit.e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ulterioare.

 

Hotararea nr. 924/2017 defineste urmatoarele expresii: „locuri de munca in conditii speciale”, „ persoanele incadrate in locuri de munca in conditii speciale”, „reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale” „expertiza tehnica de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale”, „expertiza medicala de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale”, si enumara criteriile in baza carora se face reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale.

 

Ordinul nr. 4140/2017

 

Ordinul nr. 4140/2017, publicat in MO Partea I nr. 1041 din 29.12.2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

·         600 – Declaratia privind venitul asupra caruia de datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate

·         610 – Decizie de impunere privind stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice pe anul….

 

Declaratia 600 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri ( din alte surse decat salariile) asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale si/sau contributie de asigurari sociale de sanatate.

 

Ordinul nr. 3726/2017

 

Ordinul nr. 3726/2017, publicat in MO Partea I nr. 1038 din 29.12.2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin modifica Ordinul APANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea urmatoarelor formulare:

·         201 – Declaratia privind veniturile realizate din strainatate;

·         205 – Declaratia privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit;

·         207 – Declaratia privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti;

 

 

Ordinul nr. 3780/2017

 

Ordinul nr. 3780/2017, publicat in MO Partea I nr. 1038 din 29.12.2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizare in administrarea impozitului de venit, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul ordin aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale urmatoarelor formulare:

·         220   – Declaratia privind venitul estimat/norma de venit;

·         221  – Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit;

·         222  – Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate;

·         223 – Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si pentru entitatile supuse regimului transparentei fiscale;

·         224 – Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania.

 

 

Ordinul nr. 3769/2017

 

Ordinul nr. 3769/2017, publicat in MO Partea I nr. 1033 din 28.12.2017 privind  modificarea anexei nr.2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Admministrare Fiscala nr. 3140/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desafasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.

 

 

Hotararea nr. 940/2017

 

Hotararea nr. 940/2017, publicata in MO Partea I nr. 1026 din 27.12.2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta Hotarare statueaza, printre altele, faptul ca in cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta vor fi acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii, sau, dupa caz, de fiecare angajator proportional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre angajatori, unitati emitente, entitati procesatoare si alte organizatii specializate se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Legea nr. 270/2017

 

Legea nr. 270/2017, publicata in MO Partea I nr. 1037 din 28.12.2017, a prevenirii, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta lege prevede faptul ca toate autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia, corespunzator domeniilor aflate in responsabilitatea acestora, ca, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni special dedicate informarii publice privind:

a) legislatia in vigoare referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor;

b) drepturile si obligatiile acestor autoritati/institutii publice in desfasurarea activitatilor de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si drepturile si obligatiile persoanelor care sunt supuse acestor activitati;

c) indicarea, distinct, a faptelor contraventionale pentru care autoritatea/institutia publica are competente de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si a sanctiunilor si/sau a altor masuri aplicabile.

 

Autoritatile/Institutiile publice cu atributii de control, potrivit domeniilor de competenta, au obligatia sa indrume persoanele interesate in vederea unei aplicari corecte si unitare a prevederilor legale.

 

Prezenta lege intra in vigoare la 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Ordinul nr. 3725/2017

 

Ordinul nr. 3725/2017, publicat in MO Partea I nr. 1027 din 27.12.2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

 

 

Ordinul nr. 3781/2017

 

Ordinul nr. 3781/2017, publicat in MO Partea I nr. 1037 din 28.12.2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalanr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

 

 

Ordinul nr. 3254/2017

 

Ordinul nr. 3254/2017, publicat in MO Partea I nr. 10 din 05.01.2018 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul Ordin reglementeaza formatul si modul de completare a Registrului de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, care desfasoara activitati independente si pentru care venitul net anual se stabileste in sistem real, in baza datelor din contabilitate.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.