Newsletter legislativ – 13 februarie 2018

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

 

 

  • Ordinul nr. 4160/2017
  • Ordinul comun nr. 15/2018; 1311/2017
  • Ordinul comun nr. 1168/2017; 3024/2018; 492/2018; 3337/2017
  • Ordinul comun nr. 1209/999/180/2018
  • Legea nr. 29/2018
  • Ordonanta de urgenta nr. 2/2018
  • Ordinul nr. 223/2018
  • Ordonanta de urgenta nr. 95/2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 103/2017

 

Ordinul nr. 4160/2017

 

 

Ordinul nr. 4160/2017, publicat in MO Partea I nr. 14 din 08.01.2018, privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezentul Ordin modifica si completeaza:

1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin;

2.Anexa nr. 2, formularul 120 „Decont privind accizele”, cod. 14.13.01.03, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin;

3. Anexa nr. 3 „Instructiuni de completare a formularului 101 – Declaratie privind impozitul pe profit- cod. 14.13.01.04”, se modifica si se completeaza conform prezentului ordin.

 

 

Ordinul comun nr. 15/2018; 1311/2017

 

 

Ordinul comun nr. 15/2018 al Ministerului Sanatatii si nr. 1311/2017 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in MO Partea I nr. 31 din 12.01.2018, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara.

Un aspect important modificat de prezentul Ordin prevede ca stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 (concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale; concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav), este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

In cazul in care nu au fost realizate venituri in ultimele 6 luni anterior lunii pentru care se acorda concediul medical, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Stagiul minim de asigurare se constituie si din insumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a perioadelor in care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca suportate de fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

 

 

Ordinul comun nr. 1168/2017; 3024/2018; 492/2018; 3337/2017

 

 

Ordinul comun nr. 1168/2017 al Ministerului Comunicatiilor si societatii informationale, nr. 492/2018 al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, nr. 3024/2018 al Ministerului Educatiei Nationale si nr. 3337/2017 al Ministerului Finantelor Publice, publicat in MO Partea I nr. 52 din 18.01.2018, privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prevederile prezentului Ordin intra in vigoare la data de 1 februarie 2018, data la care se abroga prevederile Ordinului comun nr. 409/4020/737/703/2017 privind incadrarea din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Printre modificarile aduse de prezentul Ordin, mentionam faptul incepand cu 1 februarie 2018, vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si angajatii licentiati ai unor programe de studii superioare de scurta durata precum si cei care detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa Ordinului.

Prezentul Ordin completeaza lista cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator cu doua noi ocupatii:

1) Programator ajutor;

2) Analist ajutor.

 

Restul conditiilor care trebuie indeplinite cumulativ pentru ca angajatii operatorilor economici al caror obiect de activitate include crearea de programe de calculator, sa beneficieze de scutirea la impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor raman neschimbate.

 

 

Ordinul comun nr. 1209/999/180/2018

 

 

Ordinul comun nr. 1209/999/180/2018 al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Sanatatii, publicat in MO Partea I nr. 101 din 02.02.2018, pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Se aproba modelul si continutul formularului 112 ”Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” si nr. 1.2 „Anexa asigurat”.

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

 

 

 

Legea nr. 29/2018

 

Legea nr. 29/2018, publicat in MO Partea I nr. 52 din 18.01.2018, privind anularea unor obligatii fiscale, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta lege vizeaza tranzactiile pentru care s-a aplicat impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, in sensul ca se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independenta, obtinute de catre persoanele fizice din transferul proprietatilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de pana la 1 iunie 2017, si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Totodata se anuleaza diferentele de T.V.A., precum si accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicata contribuabilului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a depasirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut de Codul Fiscal, realizate de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu sediul activitatii economice in Romania, care au realizat activitatile de productie agricola, inclusiv activitatile de transformare a produselor agricole prin alte metode decat cele industriale sau au furnizat servicii agricole, utilizand munca manuala proprie si/sau echipamentele specifice.

 

Persoanele care au efectuat plata obligatiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede anularea acestora au dreptul la restituirea sumelor achitate.

 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 2/2018

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 2/2018, publicata in MO Partea I nr. 95 din 31.01.2018, pentru prorogarea unor termene prevazute in Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu:Termenul de depunere a formularului 600 – „Declaratie privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”, se proroga pana la 15 aprilie 2018.

 

Ordinul nr. 223/2018

 

 

Ordinul nr. 223/2018, publicat in MO Partea I nr. 106 din 02.02.2018, pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA”.

 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 95/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 95/2017, publicata in MO Partea I nr. 991 din 13.12.2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, face urmatoarele precizari:

 

 

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari si completari Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca precum si Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Modificarile si completarile mentionate sunt urmarea modificarii Codului Fiscal prin Ordonanta nr. 79/2017.

Astfel, prezenta ordonanta de urgenta aduce printre altele modificarea definitiilor anumitor termeni prevazuti de cele doua legi supuse modificarii si completarii, modificari privind modul de determinare a cuantumului indemnizatiei de somaj (cu mentiunea ca veniturile care constituie baza de calcul a indemnizatiei de somaj se stabilesc prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002), sau modificari cu privire la subventiile acordate pentru incadrarea unor persoane din randul somerilor.

 

 

 

Ordonanta de urgenta nr. 103/2017

 

Ordonanta de urgenta nr. 103/2017, publicata in MO Partea I nr. 1010 din 20.12.2017, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, face urmatoarele precizari:

 

Comentariu: Prezenta Ordonanta de Urgenta aduce modificari si completari Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, in sensul corelarii acestora cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2017.

Astfel, actualele prevederi aduc modificari Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modificand definitia anumitor termeni prevazut de lege; totodata se precizeaza ca pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, informatiile preluate din declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2), precum si din declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie elementele pe baza carora se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual pentru asiguratii sistemului public de pensii. In situatiile in care, pentru perioadele prevazute mai sus, derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte dveditoare, intocmite in conditiile legii. Obligatia prezentarii acestor din urma documente doveditoare revine persoanei in cauza.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.