Newsletter legislativ 22 octombrie 2013

Cuprinde:
 
  • Ordinul nr. 1520/2013
  • Norma nr. 11/2013
  • Hotararea nr. 727/2013
  • Decizia nr. 381/2013
  • Ordinul nr. 3136/2013
  • Legea nr. 257/2013
     
Ordinul nr. 1520/2013
 
Ordin nr. 1520 din 9 septembrie 2013, publicat in MO Partea I nr. 583 din 13.09.2013, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Printre modificarile aduse de prezenta hotarare mentionam urmatoarele prevederi:
 
  • La articolul 1: „(1) Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau alte sume datorate bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei autoritati, organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:
a)amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente;
 
b)anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit.a), in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;
 
c)scutirea la plata obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la acre trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca urmare a unei cereri de rambursare si data efectuarii platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie 2013, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (20) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
 
d)amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (21) din ordonanta de urgenta’
 
(2)Prin sume certe, lichide si exigibile de incasat de la autoritatile competente se intelege sumele autorizate la plata aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar.
 
(3) Prin autoritati competente in sensul prezentului ordin se intelege autoritatile de management si/sau organismele intermediare, dupa caz.”
Beneficiaza de inlesnirile la plata prevazute la art. 1 contribuabilii care au calitatea de:
 
a) beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;
b) pertenerii beneficiarilor prevazuti la lit.a) potrivit acordului de parteneriat, anexa la contractul de finantare, pentru obligatiile datorate de acestia.
 
Inlesnirile la plata se solicita in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau transmise prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.
 
Prezentul Ordin contine informatiile necesare privind procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata, efectele amanarii la plata dar si o serie de formulare necesare pentru demararea procedurii.

 

Norma nr. 11/2013


Norma nr. 11 din 11 septembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 593 din 20.09.2013, privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor.


Comentariu: Prevederile prezentei norme nu se aplica contractelor de asigurare de grup, daca acestea sunt legate de relatiile de munca sau asimilate acestora.

  

Hotararea nr. 727/2013


Hotararea nr. 727 din 25 septembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 608 din 30.09.2013, privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la elibereraea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976.

Decizia nr. 381/2013


Decizia nr. 381 din 25 septembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 608 din 30.09.2013, referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru apobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Instanta respinge, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de 35 de senatori si constata ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative este constitutionala in raport cu criticile formulate.

 

Ordinul nr. 3136/2013


Decizia nr. 3136 din 26 septembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 609 din 01.10.2013, pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Legea nr. 257/2013


Legea nr. 257 din 26 septembrie 2013, publicata in MO Partea I nr. 607 din 30.09.2013,pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Printre alte modificari prezenta lege defineste termenii si expresiile de: copil, familie, familie extinsa, familie substitutiva, plan individualizat de protectie, plan de servicii, reprezentant legal al copilului (art. 4).
 
Totodata se completeaza reglementarile anterioare privind inregistrarea nasterii copiilor parasiti in unitati sanitare sau gasiti.
Un aspect nou introdus de prezenta lege este si prevederea conform careia, copilul apartinand minoritatilor nationale are dreptul sa se exprime in limba materna in procedurile care il privesc, putand fi folosit un interpret pentru a se asigura buna realizare si exercitare a drepturilor copilului in cauza.
 
 

In privinta copiilor cu dizabilitati, prezenta lege prevede ca acestia beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.
 

 

In final precizam ca legea aduce modifcari si in privinta protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta, introducandu-se o noua sectiune privind protectia copilului cu parintii plecati la munca in strainatate. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.