NEWSLETTER LEGISLATIV – 12 MAI 2020

Cuprinde:

• Ordonanta militara nr. 10/2020
• Ordinul 389/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 49/2020
• Ordinul comun nr. 633/470/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 55/2020

Ordonanta militara nr. 10/2020

Ordonanta militara nr. 10/2020 publicata in MO in Partea I nr. 340 din 24.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul act normativ reglementeaza noi prevederi referitoare la circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei.

Totodata acesta, stabileste prelungirea masurii de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroprturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 28 aprilie 2020 pana la data de 11 mai 2020 inclusiv. In acelasi sens se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Austria, Franta, Germania, Belgia, Elvetia, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Italia, Turcia si Iran si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pana la data de 14 mai 2020 inclusiv.

Ordinul nr. 389/2020

Ordinul nr. 389/2020 publicat in MO in Partea I nr. 351 din 30.04.2020 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Anexa la Ordinul nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin (Anexa contine – Model declaratie pe propria raspundere, Model cerere, Model lista angajatilor care au beneficiat de zile libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada).
Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii, respectiv 30.04.2020.

Ordonanta de urgenta nr. 49/2020

Ordonanta de urgenta nr. 49/2020 publicata in MO in Partea I nr. 319 din 16.04.2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Conform prezentului act normativ, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica. In perioada starii de urgenta, persoanele carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie respectiv institutionalizata, la o locatie declarata de catre persoana carantinata sau prin izolare, care se acorda pentru perioada si pe baza documentelor prevazute prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice. Pentru aceste persoane, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta. Cuantumul brut lunar al indmenizatiei pentru situatiile anterior mentionate reprezinta 75% din baza de calcul stabilita potrivit art. 10 din OUG 158/2005 (media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare).

Persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav daca insotesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru/ care nu este membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene vor trebui sa prezinte certificat de concediu medical. Certificatele de concediu medical se elibereaza de catre Casa de Asigurari de Sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune Declaratia 112, sau de catre cea cu care aceasta are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de prezenta ordonanta de urgenta dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a persoanelor.

Un aspect important adus de prezenta Ordonanta de Urgenta se refera la faptul ca indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele indreptatite, precum si de platitorii de indemnizatii in termen de 180 de zile de la data incetarii starii de urgenta. Cuantumul indemnizatiilor solicitate conform celor anterior mentionate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in concediul medical.

In final precizam ca incepand cu veniturile aferente lunii martie 2020, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina de care beneficiaza personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.

Ordinul comun nr. 633/470/2020

Ordinul nr. 633/2020 al Ministerului Sanatatii si Ordinul nr. 470/2020 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate publicate in MO in Partea I nr. 321 din 16.04.2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017, face urmatoarele precizari:

Din modificarile si completarile aduse de prezentul Ordin mentionam urmatoarele:

  • Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica (DSP). Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita in documentul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. Daca durata perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
  • Certificatele de concediu medical eliberate in perioada starii de urgenta, se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
  • Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda si la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta, pentru urmatoarele situatii:

a) In caz de sarcina si lauzie (numai concediul medical pentru maternitate);
b) Pentru perioada de internare in spital;
c) Pentru imobilizare in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) Situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile;
e) In caz de carantina;
f) Pentru risc maternal;
g) Pentru ingrijirea copilului bolnav;
h) Pentru asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, precum si pentru cele care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal;
i) Pentru asiguratii cu afectiunile prevazute la art. 18 alin. 3);
j) Alte situatii decat cele mentionate la lit. a) – i), ce necesita prelungirea concediului medical de catre medicii de specialitate, altii decat medicii de familie;
k) Pentru consultatii medicale la distanta acordate in perioada starii de urgenta, in cazurile care necesita concediu medical;

  • Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, precum si cele acordate pentru risc maternal, in perioada starii de urgenta se elibereaza si se platesc fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale, respectiv fara avizul medicului de medicina muncii.
  • Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum si cele acordate de medici, altii decat medicii de familie, care au fost eliberate pana la data instituirii starii de urgenta, se platesc fara avizul medicului de medicina muncii, respectiv fara avizul medicului de familie.

Ordonanta de urgenta nr. 55/2020

Ordonanta de urgenta nr. 55/2020 publicata in MO in Partea I nr. 339 din 27.04.2020 privind instituirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce precizari cu privire la ajutorul de deces/pensiile de urmas in perioada instituirii starii de urgenta, respectiv la modul de acordare si categoriile de persoane beneficiare.

Totodata, ordonanta prevede ca:

  • Pe perioada starii de urgenta se suspenda termenele si procedurile pentru revizuirea medicala in cazul persoanelor care beneficiaza de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmas, stabilite in conditiile Legii nr. 263/2010, urmand a fi reluate in termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.
  • Deciziile asupra capacitatii de munca emise de medicul expert al asigurarilor sociale, precum si de comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala ramase definitive si documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a caror valabilitate inceteaza in perioada starii de urgenta, isi prelungesc valabilitatea pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.
  • Certificatele de concediu medical eliberate in perioada starii de urgenta aferente cazurilor de accident de munca sau boala profesionala se transmit caselor teritoriale de pensii prin posta sau mijloace electronice de transmitere de la distanta de catre beneficiarii de indemnizatii sau de catre persoanele juridice care au calitatea de angajatori. In vederea recuperarii indemnizatiilor reglementate de Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, in perioada starii de urgenta se suspenda vizarea certificatelor de concediu medical de catre directiile de sanatate publica pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de munca sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecerea temporara in alt loc de munca sau reducerea timpului de munca. In termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta, beneficiarii de indemnizatii sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritoriala de pensii din raza administrativ-teritoriala certificatele de concediu medical insotite de documentele justificative, in original, avizate de catre directiile de sanatate publica, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, dupa caz.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.