Newsletter legislativ – 9 iulie 2019

Cuprinde:
 
 • Legea nr. 93/2019
 • Legea nr. 89/2019
 • Hotararea nr. 262/2019
 • Ordonanta de urgenta nr. 26/2019
 • Ordinul 2165/837/743/2019
 
Legea nr. 93/2019
 
Legea nr. 93/2019, publicata in MO Partea I nr. 354 din 08.05.2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Lege modifica si completeaza urmatoarele acte normative astfel:
 
 • Legea 53/2003 – la articolul 56 alineatul (1), litera c) se adauga, ca exceptie, situatia in care salariata poate opta in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare,la varsta de 65 de ani;
 • Legea 53/2003 – la articolul 56 din Legea 53/2003, se adauga alineatul (4) care reglementeaza durata maxima de 3 ani in care salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie, peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.
 • Legea 279/2005, privind ucenicia la locul de munca, se completeaza cu posibilitatea inrolarii ucenicului intr-un alt program de ucenicie, dupa o perioada de 2 ani de la data incetarii, din culpa ucenicului, a primului contract de ucenicie.
 
Legea nr. 89/2019
 
Legea 89/02.05.2019 publicata in MO Partea I nr. 340 din 03.05.2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului.
 
Comentariu: Prezenta Lege modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 111/2010, astfel:
 
 • Se introduce un nou articol, art. 91 care stabileste: cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului nu poate fi mai mic decat cuantumul indemnizatie lunare primita pentru cresterea copilului anterior, „in situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului naste unul sau mai multi copii ori se afla intr-o noua situatie dintre cele prezvazute la art. 8 alin. (2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior."
 • Se modifica art. 16 alineatul (3) litera (c) si va avea urmatorul cuprins: „c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfaurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin (2).
 • Se modifica art. 25 alineatul (1), astfel: Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, repectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap si cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.
 • Se adauga litera c la art. 25 alineatul (1), astfel: „Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a)." Precizam ca art. 11 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010 face referire la persoanele care solicita efectuarea a cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului.
 • Articolul 25 se completeaza astfel:

  – Alin. (5) mentioneaza ca salariata/salariatul care doreste sa beneficieze de stimulentul de insertie „are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu."
  – Alin. (6) „Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin (2), daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (5)"

 
Hotararea nr. 262/2019
 
Hotararea 262/2019 publicata in MO Partea I nr. 333 din 02.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de alicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, face urmatoarele precizari:
 
In scopul prevenirii, combaterii si eliminarii oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex si asigurarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, potrivit legii, angajatorii au urmatoarele obligatii:
 
a) in cuprinsul regulamentelor interne ale societatilor trebuie sa introduca, in mod explicit, faptul ca este interzisa discriminarea bazata pe criteriul de sex si sa asigure informarea si luarea la cunostinta a prevederilor acestora de catre toti angajatii;
b) angajatorii asigura informarea continua a tuturor angajatilor asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca prin toate mijloacele de comunicare posibilele cum ar fi: sedinte, reuniuni, comunicate, mesaje transmise prin e-mail sau postate pe retelele de intranet, conturi ale entitatii deschise In diferite retele de socializare, sms, inclusiv prin afisare in locuri vizibile prin intermediul unor panouri clasice sau electronice;
c) angajatorii trebuie sa elaboreaza o procedura interna care cuprinde circuitul institutional privind demersurile necesare in vederea informarii imediate a autoritatilor publice abilitate cu aplicarea si controlul respectarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
 
In vederea prevenirii, combaterii si eliminarii discriminarii bazate pe criteriul de sex, angajatorii trebuie sa aplice urmatoarele masuri de prevenire si actiune:
 
a) elaborarea unei politici interne clare in domeniul relatiilor de munca care sa vizeze eliminarea tolerantei la hartuirea la locul de munca si masuri antihartuire;
b) realizarea unor proiecte, programe de instruire, campanii de informare, educare si constientizare a angajatilor in scopul asigurarii unei intelegeri comune, asupra politicii interne privind hartuirea la locul de munca si a cunoasterii modalitatilor de raportare a unei astfel de situatii;
c) asigurarea unor sesiuni de informare si formare specializata in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati pentru conducerea institutiei si celelalte posturi de conducere;
d) promovarea unei atitudini bazate pe respect reciproc si buna colaborare care sa genereze un comportament profesional in orice moment, inclusiv in cadrul intalnirilor organizate in afara sediului si in afara orelor de serviciu, precum si in mediul on-line;
e) informarea angajatilor privind procedura de depunere a unei plangeri de hartuire sexuala/comportament inadecvat la locul de munca si cu privire la modul de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor formulate de catre persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.
 
Ordonanta de urgenta nr. 26/2019
 
Ordonanta de urgenta 26/2019 publicata in MO Partea I nr. 309 din 19.04.2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta Ordonanta modifica si completeaza urmatoarele acte normative dupa cum urmeaza:
 
Legea 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, astfel:
 
 • Art. 1 alineatul (3) litera (a) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. g) si i), respectiv: cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149 si activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
 • Se modifica articolul 4 alineatul (4) in sensul completarii domeniilor in care se poate presta activitate pentru acelasi beneficiar, pana la 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu domeniul agriculturii.
 • Se introduce un nou articol, art. 41 care prevede infiintarea, incepand cu 20 decembrie 2019, a Registrului Electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. „Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Moniorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor." Obligativitatea infiintarii, completarii si transmiterii este stipulata in art. 5 alineatul (2), completat.
 • Articolul 5 alineatul (2) litera (b) se modifica si are urmatorul cuprins: Beneficiarul are obligatia „sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul;"
 • Pentru remuneratia primita de zilier se datoreaza impozit pe venit conform art (7) alin (1) si contribuia de asigurari sociale conform art. 9. Astfel, ordonanta 26/2019 reglementeaza obligativitatea asigurarii in sistemul public de pensii, pentru zilieri. Calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate, ramane optionala.
 • Calculul plata si declararea impozitului pe venit si a contributiei de asigurari sociale, datorate de zilier, sunt in sarcina beneficiarului.
 • Pentru remuneratia platita zilierilor beneficiarul nu datoreaza contribuia asiguratorie pentru munca.
 • Conform art. 9 alin (4) si (5), zilierul nu are calitate de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala, conform alin. (5) „beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale."
 • Se completeaza art. 13 cu literele d)-l), adaugandu-se domenii in care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional:

  d) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
  e) publicitate – grupa 731;
  f) activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
  g) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;
  h) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
  i) activitati de Intretinere peisagistica – plantarea, Ingrijirea si Intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
  j) restaurante – clasa 5610;
  k) baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630;
  l) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140.

 
Legea 227/2015, privind Codul fiscal, se actualizeaza pentru implementarea modificarilor aduse legii 52/2011 si in plus:
 
 • La art. 180 se modifica alineatul (2), specificandu-se faptul ca in baza de calcul a contributiei de asigurati sociale de sanatate se ia in considerare valoarea salariul minim brut pe tara valabil „la termenul legal prevazut pentru depunerea declaratiei prevazute la art.120" daca declaratia prevazuta la art. 174 alin (2) se depune in termen sau „la termenul legal prevazut pentru depunerea declaratiei prevazute la art.120, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la at. 122, inclusiv luna in care se depune declaratia" dupa implinirea termenului legal de depunere.
 • Persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. 1 lit b) si c) „datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, prevazute la art. 174 alin (3), indiferent de data depunerii acesteia."
 • Persoanele fizice prevazute la art. 180 alin (1) lit. b) si c) au calitatea de asigurat 12 luni de la data depunerii declaratiei prevaute la art. 174 alin (3), daca nu depun o noua declaratie in perioada urmatoare.
 
Legea 53/2003, Codul muncii, se completeaza cu un nou articol, 1471, care ofera salariatelor ce urmeaza o procedura de fertilizare, „in vitro", un concediu anual suplimentar, de 3 zile libere platite, in baza unei cereri si a unei scrisori medicale, astfel:

a. 1 zi la data efectuarii punctiei ovariene;
b. 2 zile incepanad cu dat efectuarii embriotrasferului;

 
Ordinul 2165/837/743/2019
 
Ordinul 2165/837/743/2019 publicat in MO Partea I nr. 404 din 23.05.2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate":
 
Comentariu: Forumularul permite aplicarea modificarilor aduse Codului Fiscal, privind remuneratiile zilierilor si indemnizatiile primite pe baza contractelor de internship.

Astfel, apar doua noi tipuri de asigurat pentru zilieri si internship.

 
Au fost modificate si sectiunile referitoare la distribuirea unor cote din impozitul pe venit pentru acordarea burselor private sau a sustinerii entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.