NEWSLETTER LEGISLATIV – 27 IULIE 2021

Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 44/2021
• Hotararea guvernului nr. 654/2021
• Legea nr. 168/2021
• Ordinul nr. 540/2021
• Hotararea guvernului nr. 677/2021
• Hotararea guvernului nr. 668/2021
• Ordonanta de urgenta nr. 74/2021

Ordonanta de urgenta nr. 44/2021

Ordonanta de urgenta nr. 44 publicata in MO nr. 575 din 07.06.2021 Partea I pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari si completari in privinta masurilor de sprijin destinate persoanelor care isi desfasoara activitatea in domeniul artistic care, deși nu mai sunt supuse restricțiilor severe, au impuse limitări ce țin de măsurile de protecție sanitară sau de numărul de participanți la evenimente culturale ori sportive.

Se modifica articolul 3, aliniatele (1) si (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 3. — (1) În cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, determinată de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiași alineat, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.

De indemnizatia menționată vor beneficia persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin (1) și (4) din OUG nr. 30/2020, respectiv alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul II al prezentei modificari mentioneaza ca prevederile art. I se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

Hotararea guvernului nr. 654/2021

Hotararea guvernului nr. 654 publicata in MO nr. 611 din 18.06.2021 Partea I pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare de guvern aduce completari si modficari cu privire la Normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, dupa cum urmeaza:

Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege au obligația de a transmite declaratia privind detasarea transnationala a salariatilor la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfășoare activitatea, cel târziu anterior începerii activității, iar orice modificare a elementelor declaratiei se transmite cel tarziu in ziua producerii modificarii.

Printre altele, prezenta hotarare de guvern aduce modificari cu privire la obligatia de notificare a prelungirii detasarii si, de asemenea, stabileste modul concret de informare a autoritatilor (letric, electronic prin email, on-line la momentul realizarii platformei tehnice).

Legea nr. 168/2021

Legea nr. 168 publicata in MO nr. 618 din 23.06.2021 Partea I pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta lege aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Se modifica art. II, alin. 1 si precizeaza faptul ca până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023, iar in cazul in care contributia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate

Ordinul 540/2021

Ordinul nr. 540 publicat in MO nr. 622 din 24.06.2021 Partea I pentru privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezentul ordin modifica tabelul cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare si este inlocuit cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Hotararea guvernului nr. 677/2021

Hotararea guvernului nr. 677/2021 publicata in MO nr. 628 din 25.06.2021 Partea I privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare aduce modificari in procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020.

Hotararea guvernului nr. 668/2021

Hotararea guvernului nr. 668 publicata in MO nr. 638 din 29.06.2021 Partea I pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta hotarare de guvern aduce completari Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, in cazul salariatilor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Ordonanta de urgenta nr. 74/2021

Ordonanta de urgenta nr. 74 publicata in MO nr. 645 din 30.06.2021 Partea I privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta ordonanta de urgenta aduce modificari la prevederile ordonantei 158/2005 referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, printre care enumeram:

  • Se inlocuieste sintagma “stagiu de cotizare” cu “stagiu de asigurare”
  • Obligativitatea eliberarii adeverintelor de medic si in cazul certificatelor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal;
  • Valoarea venitului lunar pentru care se optează plata contributiei pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii in cazul persoanelor fizice care se asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii;
  • Concediul si indemnizatia de carantina se suportă pentru o perioadă de 5 zile din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Sumele reprezentând indemnizaţii care se suporta din bugetul FNUASS respinse la plată de casele de asigurări de sănătate pentru care acestea au întocmit şi transmis comunicările de respingere a plăţii şi pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă o nouă cerere de restituire însoţită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de depunere este data de 31 decembrie 2021.
    Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.
    Sumele înscrise în cererile de restituire înregistrate la casele de asigurări de sănătate, în afara termenelor prevăzute anterior, se resping definitiv la plată şi nu se decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  • Constituie contravenţie desfăşurarea activităţii de către persoanele asigurate la unul dintre angajatori în perioada în care la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical.

Modificarile aduse OUG 158/2005 enumerate mai sus vor intra in vigoare la 01 august 2021.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.