Newsletter legislativ 23 Martie 2016

 

NEWSLETTER LEGISLATIV

Cuprinde:

• Ordinul nr. 134/2016
• Ordinul nr. 138/2016
• Ordinul nr. 588/2016
• Hotararea nr. 47/2016
• Ordinul nr. 143/2016
• Ordinul nr. 125/165/2016
• Ordinul nr. 103/2016
• Ordinul nr. 94/137/2016
• Ordinul nr. 1387/2016
• Ordinul nr. 24/30/8147/2016
• Ordinul nr. 726/2016

Ordinul nr. 134/2016

Ordinul nr. 134 din 27.01.2016, publicat in MO Partea I nr. 88 din 05.02.2016,privind aprobarea Procedurii de atestare a pregatirii si experientei profesionale in scopul recunoasterii experientei profesionale dobandite pe teritoriul Romaniei de persoanele care doresc sa exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederatiei Elvetiene, activitatile cuprinse in Anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 07.09.2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale.

Ordinul nr. 138/2016

Ordinul nr. 138 din 27.01.2016, publicat in MO Partea I nr. 93 din 08.02.2016, pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 399/2013

Conform art. 98 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: „(1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareaca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual”.
Prezentul Ordin modifica art. 3 al Metodologiei de acordare a sumelor prevazute mai sus, metodologie aprobata prin Ordinul nr. 399/2013.

Ordinul nr. 588/2016

Ordinul nr. 588 din 01.02.2016, publicat in MO Partea I nr. 93 din 08.02.2016, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Prezentul Ordin modifica formatul, continutul precum si instructiunile de completare ale formularului (300) „Decont de taxa pe valoare adaugata”.Decontul de TVA prevazut de prezentul Ordin se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

Hotararea nr. 47/2016

Hotararea nr. 47 din 03.02.2016, publicata in MO Partea I nr. 100 din 09.02.2016, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

La titlul VIII „Accize si alte taxe speciale”, la punctul 154, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins: „(2) In aplicarea prevederilor art. 426 alin, (5) din Codul Fiscal, operatorii economici care comercializeaza substante utilizate pentru marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor se inregistreaza la autoritatea vamala teritoriala. Inregistrarea se face pe baza cererii al carei model este prevazut in anexa nr. 44, care face parte integranta din prezentele norme metodologice. In termen de doua zile lucratoare de la transmiterea cererii, autoritatea vamala teritoriala inregistreaza cererea in registrul special creat in acest scop, daca au fost prezentate documentele prevazute la alin. (4).
(4) Operatorii economici care comercializeaza substante utilizate pentru marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor pot livra substantele utilizate pentru marcare si colorare dupa inregistrarea la autoritatea vamala conform alin. (2). Autoritatea vamala teritoriala inregistreaza operatorii economici comercianti daca prezinta un certificat de analiza, emis de producator sau emis de un laborator acreditat in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene conform standardului ISO 17025, prin care se atesta ca substantele comercializate corespund conditiilor prevazute la alin. (1) in ceea ce priveste colorantul”.

Ordinul nr. 143/2016

Ordinul nr. 143 din 28.01.2016, publicat in MO Partea I nr. 101 din 10.02.2016, privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie.

Ordinul nr. 125/165/2016

Ordinul comun nr. 125 din 28.01.2016, al Ministerului Finantelor Publice si nr. 165 din 01.02.2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice publicate in MO Partea I nr. 105 din 10.02.2016, pentru aprobarea procedurii de emitere si a modelului tichetului social pentru gradinita, prevazut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Ordinul nr. 103/2016

Ordinul nr. 103 din 22.01.2016, publicat in MO Partea I nr. 106 din 11.02.2016, privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoare adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) – j), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.


Ordinul nr. 94/137/2016

Ordinul comun nr. 94 din 20.01.2016, al Ministerului Finantelor Publice si nr. 137 din 08.02.2016 al Minsterului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice publicate in MO Partea I nr. 122 din 17.02.2016, privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Prezentul Ordin aproba urmatoarele formulare tipizate:

1) Anexa la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice – Anexa-model 2016 ITL – 001;
2) Anexa la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor juridice – Anexa-model 2016 ITL – 002;
3) Anexa la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Anexa-model 2016 ITL – 003;
4) Anexa la Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice – Anexa-model 2016 ITL – 004;

Ordinul nr. 1387/2016

Ordinul nr. 1387 din 11.11.2015 publicat in MO Partea I nr. 122 din 17.02.2016, pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Ordinul nr. 24/30/8147/2016

Ordinul comun nr. 24 din 15.02.2016, al Ministerului Apararii Nationale, nr. 30 din 12.02.2016 al Minsterului Afacerilor Interne, nr. 8147 din 12.02.2015 al Serviciului Roman de Informatii publicate in MO Partea I nr. 130 din 19.02.2016, pentru aprobarea Metodologiei de intocmire a dosarului de pensionare

Prezentul Ordin aproba metodologia de intocmire a dosarului de pensionare – pentru pensiile militare de stat.

Ordinul nr. 726/2016

Ordinul nr. 726 din 17.02.2016, publicat in MO Partea I nr. 136 din 22.02.2016, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea si sistemul anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”, face urmatoarele precizari:

Prezentul Ordin aproba modelul, continutul, precum si instructiunile de completare a formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”.
La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”
 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.