Newsletter legislativ 21 Aprilie 2016

 


NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordinul nr. 950/2016
• Hotararea nr. 159/2016
• Ordonanta de urgenta nr. 5/2016
• Hotararea nr. 133/2016
• Legea nr. 33/2016
• Ordinul nr. 3482/2016
• Legea nr. 46/2016
• Ordinul nr. 1110/2016
• Ordinul nr. 962/2016

Ordinul nr. 950/2016

Ordinul nr. 950 din 08.03.2016, publicat in MO Partea I nr. 188 din 14.03.2016, privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Prezentul Ordin aduce modificari la instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”

Hotararea nr. 159/2016

Hotararea nr. 159 din 11.03.2016, publicat in MO Partea I nr. 208 din 21.03.2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Modificarile si completarile aduse de prezenta Hotarare vizeaza printre altele si urmatoarele aspecte:

a) Titlul III „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” – La punctul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: „(3) In aplicarea prevederilor art. 51 alin. (5) din Codul fiscal, in cazul in care, in cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv”;
b) Titlul IV „Impozitul pe venit”
La punctul 12 alin. (6), lit. a) se modifica in sensul ca evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel: a) pentru vehicule evaluarea se face conform alin. (5) lit. a), iar avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal din totalul kilometrilor. Fac exceptie de la evaluare avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin (3) lit. l) din Codul fiscal si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, acestea fiind venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice beneficiare;”

La punctul 12 alineatul (15) care vizeaza veniturile care nu sunt impozabile potrivit art. 76 alin. (4) lit f), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„d) contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru, conform reglementarilor privind securitatea si sanatatea in munca;
e) contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice, conform reglementarilor privind securitatea si sanatatea in munca”

Punctul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Profesorii si cercetatorii nerezidenti care desfasoara o activitate in Romania ce depaseste perioada de scutire stabilita prin conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state se impun pentru veniturile realizate in intervalul de timp ce depaseste perioada de scutire, potrivit titlului IV sau art. 223 alin (1) si (2) al titlului VI, dupa caz, din Codul fiscal”

Alte modificari aduse de prezenta Hotarare privesc: Taxa pe valoare adaugata; Accize si alte taxe speciale si Impozitele si taxele locale

Ordonanta de urgenta nr. 5/2016

Ordonanta de urgenta nr. 5 din 10.03.2016, publicata in MO Partea I nr. 189 din 14.03.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Printre modificarile aduse de prezenta Ordonanta de Urgenta mentionam urmatoarele:

Art. 224 alin. (2) , lit. g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:
g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii mai mici sau egale cu valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv”. Amintim ca prevederea ce a fost modificata viza pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei.

Articolul 225, lit. c) se modifica, astfel: Urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de la coplata, dupa cum urmeaza: "c) persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al caror cuantum este de pana la valoarea, intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv"

Articolul 266, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”Persoanele fizice cu venituri lunare din pensii al caror cuantum depaseste valoarea, intregita prin rotunjire in plus la leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate, calculata potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Mentionam ca in anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.

Hotararea nr. 133/2016

Hotararea nr. 133 din 02.03.2016, publicat in MO Partea I nr. 172 din 08.03.2016, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea nr. 377/2002

Majoritatea modificarilor aduse de prezenta Hotararea vizeaza normele de aplicare ale art. 771 din lege (subventionarea cheltuielilor pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale) precum si cerintele pentru acordarea subventiilor prevazute de art. 771 din lege.

Legea nr. 33/2016

Legea nr. 33 din 17.03.2016, publicata in MO Partea I nr. 209 din 22.03.2016, privind aprobarea Ordoantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Ordinul nr. 3482/2016

Ordinul nr. 3482 din 24.03.2016, publicat in MO Partea I nr. 248 din 04.04.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Legea nr. 46/2016

Legea nr. 46 din 30.03.2016, publicata in MO Partea I nr. 241 din 01.04.2016, pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, se modifica dupa cum urmeaza:”f) patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatiilor. In cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie”

Ordinul nr. 1110/2016

Ordinul nr. 1110 din 31.03.2016, publicat in MO Partea I nr. 257 din 06.04.2016, privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

La art. 1 alin. (1), dupa litera g) se introduc doua noi litere:
h) 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” cod 14.13.02.13/o, si „Anexa la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;
i) 257 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” cod 14.13.02.13/d.d.o

Ordinul nr. 962/2016

Ordinul nr. 962 din 11.03.2016, publicat in MO Partea I nr. 233 din 30.03.2016, pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prezentul Ordin aproba Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la susrsa, prevazuta in anexa nr. 1.

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) „Referat privind impunerea din oficiu”;
b) 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa”
c) 161 „ Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu”

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.