Newsletter legislativ 14 Mai 2013

 
Cuprinde:
 
• Legea nr. 72/2013
• Ordonanta de urgenta nr. 19/2013
• Ordinul nr. 378/2013
• Hotararea nr. 1344/2012
• Legea nr. 100/2013
 
Legea nr. 72/2013
 
Legea nr. 72 din 28 martie 2013, publicata in MO Partea I, nr. 182 din 02.04.2013, privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, face urmatoarele
precizari:
Art. 1 – (1) Prezenta lege se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de
plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia
si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de
servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii
civile.
(2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei legi:
a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce
fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a
unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 3 – (1) In raporturile dintre profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful
serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care:
a) creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii
este imputabila intarzierea.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Comentariu: Prezenta lege transpune Directiva 2011//UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale,
publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 23 februarie 2011.
 
Ordonanta de urgenta nr. 19/2013
 
Ordonanta de urgenta nr. 19 din 27 martie 2013, publicata in MO Partea I, nr. 183 din 02.04.2013,
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezenta ordonant a de urgent a transpune prevederile Directivei 2000/43/CE a
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalitat ii de tratament între
persoane, fara deosebire de rasa sau origine etnica, publicata în Jurnalul Oficial al Comunita ilor
Europene (JOCE), seria L, nr. 180 din 19 iulie 2000, ale Directivei 2000/78/CE a Consiliului din
27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalita ii de tratament, în ceea ce
prives te încadrarea în munca s i ocuparea fort ei de munca, publicata în Jurnalul Oficial al
Comunita ilor Europene (JOCE), seria L, nr. 303 din 2 decembrie 2000.
 
Ordinul nr. 378/2013
 
Ordinul nr. 378 din 01 aprilie 2013, publicat in MO Partea I, nr. 199 din 09.04.2013, privind
modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala,  face urmatoarele precizari:
 
Comentariu: Prezentul ordin aduce noi reglementari cu privire la contestatiile actelor administrativ
fiscale. Printre modificarile aduse de prezentul ordin se numara:
• adaugarea la dosarul contestatiei a dovezii comunicarii actului administrativ fiscal atacat
din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat;
• termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat
(ex. zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru
urmatoare;
• clarificari privind termenul in care se depun contestatii;
• posibilitatea retragerii contestatiei in tot sau in parte;
 
Hotararea nr. 1344/2012
 
Hotararea nr. 1344 din 27 octombrie 2012, publicata in MO Partea I, nr. 210 din 13.04.2013, privind
modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului aprobat prin Hotararea
Consiliului de mediere nr. 12/2007, face urmatoarele precizari:
 
Standardul de formare profesionala a mediatorului se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
 
Art. 3.1 (1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formarii initiale, cât si în domeniul formarii
continue, îsi poate desfasura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de
Consiliul de mediere.
 
(2) Un furnizor de formare în domeniul medierii în întelesul Legii poate fi autorizat de Consiliul de
mediere daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de Consiliul
de mediere, cu o vechime în formare în domeniul medierii de cel putin 5 ani;
 
b) face dovada unui contract de colaborare cu un examinator înscris în Tabloul examinatorilor si
evaluatorilor acreditati de Consiliul de mediere, care asigura functia de examinator intern în
comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv;
 
c) formatorul principal a elaborat singur sau în colaborare un manual/suport de curs avizat si
autorizat de Consiliul de mediere.
 
Legea nr. 100/2013
 
Legea nr. 100 din 15 aprilie 2013, publicata in MO Partea I, nr. 211 din 15.04.2013, privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, face urmatoarele precizari:
 
Art. 83, alin.(3.3) din Codul de procedura fiscala se modifica si va avea urmatorul cuprins :
 
(3.3) Prin exceptie de la prevederile alin. (3.1) (data de depunere a declaratiei fiscale prin mijloace
electronice pe portalul e-Romania), în situatia în care declaratia fiscala a fost depusa pâna la
termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor
rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori în completarea declaratiei,
data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial în cazul în care contribuabilul
depune o declaratie valida pâna în ultima zi a lunii în care se împlineste termenul legal de

depunere. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.