Newsletter legislativ 14 iunie 2016

 

NEWSLETTER LEGISLATIV

 

Cuprinde:

  • Legea nr. 77/2016
  • Ordinul nr. 933/2016
  • Ordinul nr. 934/2016
  • Legea nr. 57/2016
  • Ordinul nr. 583/2016
  • Ordinul nr. 874/554/2016
  • Legea nr. 108/2016
  • Legea nr. 112/2016
  • Legea nr. 113/2016


Legea nr. 77/2016

Legea nr. 77 din 28.04.2016, publicata in MO Partea I nr. 330 din 28.04.2016, privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.

Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute aupra consumatorilor. Legea 77/2016 intra in vigoare in 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Ordinul nr. 933/2016

Ordinul nr. 933 din 11.05.2016, publicat in MO Partea I nr. 373 din 16.05.2016, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2016

Pentru semestrul I al anului 2016, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1317/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 440 lei.

 
Ordinul nr. 934/2016

Ordinul nr. 934 din 11.05.2016, publicat in MO Partea I nr. 373 din 16.05.2016, privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2016

Pentru semestrul I al anului 2016, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu completarile ulterioare, ai ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,57 lei.


Legea nr. 57/2016

Legea nr. 57 din 11.04.2016, publicata in MO Partea I nr. 283 din 14.04.2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative

Pe langa aspectele privind conditiile adoptiei, prezenta lege prevede ca adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, activitati independente sau activitati agricole, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 3,4 ISR.

Acest concediu se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum si dovada intrarii efective in concediu sau a suspendarii activitatii.

Pe perioada concediului, persoana indreptatita beneficiaza de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate. Cuantumul contibutiei se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale, prevazute de lege, la valoarea indemnizatiei acordate.

Perioada concediului mentionat mai sus, constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

Un alt aspect important prevazut de actuala lege, priveste obligatia angajatorilor de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore/an. Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmit de directia competenta. Nerespectarea de catre angajator a acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.
 

Ordinul nr. 583/2016

Ordinul nr. 583 din 26.04.2016, publicat in MO Partea I nr. 355 din 10.05.2016, pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezentul Ordin aproba formularistica elaborata in temeiul art. 7, 59, 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularistica vizeaza evitarea dublei impuneri referitoare la rezidenta si modalitatea de evitare a dublei impuneri in conformitate cu prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri.Ordinul nr. 874/554/2016

Ordinul comun nr. 874 din 26.04.2016 al Ministerului Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, si nr. 554 din 04.05.2016 al Ministerului Sanatatii, publicate in MO Partea I nr. 376 din 17.05.2016, privind completarea anexei la Ordinul ministerului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.

 

Legea nr. 108/2016

Legea nr. 108 din 26.05.2016, publicata in MO Partea I nr. 406 din 30.05.2016, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

Reamintim ca Ordonanta de urgenta nr. 65/2015 a introdus doua noi alineate la articolul 29, respectiv alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

„(11) Locurile de munca pot fi mentinute in conditii deosebite, prin reinnoirea avizelor de incadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, pentru o perioada de maximum 3 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, termen pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.

(12) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2015 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.”


Legea nr. 112/2016

Legea nr. 112 din 27.05.2016, publicata in MO Partea I nr. 408 din 30.05.2016, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 30 septembrie 2015, cu modificari si completari.

Printre alte acte normative modificate de prezenta lege, prevederile acesteia modifica si Codul fiscal.

Textul actual mentioneaza ca in cazul veniturilor din investitii si/sau din alte surse, in anul 2016, ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Pentru veniturile ale caror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, contributia datorata lunar se calculeaza asupra acestor baze de calcul.

Totodata, se precizeaza ca in cazul persoanelor fizice care realizeaza, in cursul anului fiscal, exclusiv venituri din investitii si/sau din alte surse, pentru care baza anuala de calcul se situeaza sub nivelul valorii a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, pentru aceste venituri nu se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate.

Alte aspecte vizeaza declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 (Cod fiscal – categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate) sau care realizeaza venituri lunare exclusiv din investitii si/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin (1) lit. g) – o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse.

 

Legea nr. 113/2016

Legea nr. 113 din 27.05.2016, publicata in MO Partea I nr. 411 din 31.05.2016, pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Se modifica alineatul (8) al articolului 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si va avea urmatorul cuprins:

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), medicii care isi desfasoara activitatea in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediarul furnizorilor de servicii medicale, isi pot continua activitatea, dupa implinirea varstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si de CMR, prin colegiile judetene ale medicilor sau al municipiului Bucuresti, pe baza certificatului de sanatate. Necesitatea prelungirii activitatii se stabileste de catre o comisie organizata la nivelul directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, alcatuita din:

 

       un reprezentant al casei de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti;

       un reprezentant al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;

       un reprezentant al colegiului judetean al medicilor sau al municipiului Bucuresti.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.