Newsletter legislativ 11 Decembrie 2015

 

 NEWSLETTER LEGISLATIV


Cuprinde:

• Ordonanta de urgenta nr. 44/2015
• Ordinul nr. 3831/2015
• Legea nr. 229/2015
• Legea nr. 254/2015
• Ordonanta de urgenta nr. 50/2015


Ordonanta de urgenta nr. 44/2015

Ordonanta de urgenta nr. 44 din 14.10.2015, publicata in MO Partea I nr. 785 din 21.10.2015, privind acordarea unor facilitati fiscale, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Prezenta Ordonanta de urgenta prevede anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si administrate de ANAF, daca sunt indeplinite anumite conditii, cum ar fi:
a) toate obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, se sting pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata prevazute la punctul a) stabilite prin decizie comunicata pana la data stingerii obligatiilor principale, se plateste pana la data de 30 iunie 2016;
c) este stinsa o cota de 45,8% din dobanzile datorate pana la data stingerii obligatiilor principale prevazute la lit.a) si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, pana la termenulde plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;
d) sunt stinse toate obligatiile principale administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, pana la data depunerii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere si a cotei de 54,2% din dobanzi (cerere de anulare a accesoriilor);
e) contribuabilul are toate declaratiile fiscale depuse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Facilitatile fiscale de mai sus se acorda, cu indeplinirea anumitor conditii, si in ceea ce priveste accesoriile datorate pentru:

a) diferentele de obligatii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile de plata principale scandente anterior datei de 30 septembrie 2015 (si pentru cazul corecatrii decontului de TVA);
b) obligatiile de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, si stinse pana la aceasta data si accesorii datorate si nestinse la 30 septembrei 2015, inclusiv;
c) obligatiile de plata principale cu termene de plata pana la 30 sptembrie 2015, pentru acre s-au emis sau se emit decizii de impunere ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere).

Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de facilitatile fiscale prevazute de prezenta Ordonanta de Urgenta trebuie sa depuna o cerere de anulare a accesoriilor, sa achite obligatiile de plata principale si accesorii in anumite termene (astfel cum sunt prevazute de lege).

Ordinul nr. 3831/2015

Ordinul nr. 3831 din 16.11.2015, publicat in MO Partea I nr. 874 din 23.11.2015, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central.

Legea nr. 229/2015

Legea nr. 229 din 06.10.2015, publicata in MO Partea I nr. 749 din 07.10.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, face urmatoarele precizari:

Printre principalele modificari si completari aduse de prezenta lege, mentionam introducerea anumitor notiuni, cum ar fi:
1) hartuire psihologica – orice comportament necorespunzator care are loc intr-o perioada, este repetitiv sau sistematic si implica un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intentionate si care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizica ori psihologica a unei persoane.
2) stereotipuri de gen – sistemele organizate de credinte si opinii consensuale, perceptii si prejudecati in legatura cu atributiile si caracteristicile, precum si rolurile pe care le au sau ar trebuie sa le indeplineasca femeile si barbatii.

Un alt aspect introdus prin prezenta lege priveste revenirea la locul de munca (dupa incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru cresterea copiilor sau a concediului paternal), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesionala, a carui durata este prevazuta in regulamentul intern de organizare si functionare si nu poate fi mai mica de 5 zile lucratoare.


Legea nr. 254/2015

Legea nr. 254 din 02.11.2015, publicata in MO Partea I nr. 818 din 03.11.2015, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Ordonanta de urgenta nr. 50/2015

Ordonanta de urgenta nr. 50 din 27.10.2015, publicata in MO Partea I nr. 817 din 03.11.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, face urmatoarele precizari:

– Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane (anterior modificarii, articolul 43 alin (2) mentiona o cota de impozit de 16%).
– Se abroga prevederile art. 43, alineatul (6) care mentiona ca incepand cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit de dividende este de 5%.

– Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor – la articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ (1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
b) 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
c) 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati”

– Retinerea impozitului din venitul din pensii – In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final.Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducere din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorate potrivit legii, si a sumei neimpozabile lunare, stabilite potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective.Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.

– Persoanele care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala – maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui ANAF si al Casei Natioanle de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.