INFORMARE LEGISLATIVA

Cuprinde:

• Legea nr. 19/2020
• Hotararea nr. 217/2020
• Ordonanta de urgenta nr. 30/2020

Actele legislative care reglementeaza acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant sunt urmatoarele:

• Legea nr. 19/2020 publicata in MO Partea I nr. 209 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant;
• Hotararea nr. 217/2020 publicata in MO Partea I nr. 230 din 21.03.2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant;
• Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 publicata in MO Partea I nr. 231 din 21.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit acestora, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.

Se stabilesc ca zile libere platite pentru supravegherea copilului pe perioada suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant si a Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare.

Dreptul la zilele libere pentru supravegherea copilului se acorda pe baza de cerere a parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
b) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Prin parinte se intelege:

a) parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) adoptatorul;
c) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;
d) persoana care are in plasament copilul sau in tutela;
e) persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrisa intr-o unitate de invatamant.”

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

– Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca:
→acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere pentru supravegherea copiiilor;
→nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata sau concediu crestere copil, nu este asistentul personal al unuia din copiii aflati in intretinere;
– Copii dupa certificatele de nastere ale copiilor.

Modelul de declaratie este reglementat prin Hotararea 217/18.03.2020

Indemnizatia zilnica cuvenita este de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si se va suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Mentionam ca angajatorul poate cere decontarea doar a sumelor nete incasate efectiv de parinte, contributiile sociale fiind suportate din fondurile angajatorului.

Pentru decontarea sumelor aferente indemnizatiilor pentru supravegherea copiilor, angajatorul va depune la agentia de somaj o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

Aceste prevederi nu se aplica:

– persoanelor ale caror raporturi de munca sunt suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau in cazul sotului/sotiei acestora;
– persoanelor care se afla in concediu fara plata sau concediu de odihna;
– persoanelor care se afla in concediu pentru creşterea copilului in varsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
– persoanelor care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului până la vârsta de 7 ani (acordat dupa varsta de 3 ani pentru copilul cu dizabilitati);
– in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

• Ordonanta de urgenta nr. 30/2020

Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 publicata in MO Partea I nr. 231 din 21.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, face urmatoarele precizari:

Comentariu: Pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat și se suporta din bugetul asigurarilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care se afla în una din urmatoarele situatii:

1. Intrerup activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta, in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, si detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei.
Spre exemplu, cei din baruri si restaurante, saloane de infrumusetare, cluburi de fitness, etc., pentru care s-a emis Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020. Angajatorii pot beneficia in acest caz de rambursarea indemnizatiei pentru toti salariatii.
Recuperarea indemnizatiei de somaj tehnic este conditionata de obtinerea certificatului pentru situatii de urgenta si de depunerea la agentia de somaj a unei cereri pentru acordarea indemnizatiei, semnata si datata, insotita de lista persoanelor beneficiare, in luna curenta pentru solicitarea indemnizatiei lunii anterioare.

Plata sumei se face in baza cererii depuse, in cel mult 30 zile de la data depunerii cererii. Termenul de plata si declararea obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.
Modelele-tip se regasesc in anexele OUG 30/2020.

2. Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor. In acest caz, angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% din angajatii care au contracte de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Plata se va realiza pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere cu minim 25% fata de media încasarilor din perioada ianuarie – februarie 2020 si ca nu are capacitatea financiara de a plati toti salariatii.

In aceasta situatie, cererea pentru recuperarea indemnizatiei de somaj tehnic va trebui instotia de declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca angajatorul inregistreaza diminuarea incasarilor cu minim 25%, precum si de lista persoanelor beneficiare.

Indemnizatia de somaj tehnic face obiectul impozitarii cu impozit pe venit, CAS si CASS, cu retinerea la sursa si plata acestora de catre angajator din indemnizatiile încasate din bugetul asigurarilor pentru șomaj. Nu se datoreaza contributia asiguratorie de munca CAM pentru valoarea indemnizatiei suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.